Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes sistēmas novērtējums un pilnveide SIA "Latvijas standarts"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation and Improvement of Quality System in the "Latvian Standard" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Maija Kavosa
Recenzents Mg.oec., Ingars Pilmanis
Anotācija Pīlēna A. Kvalitātes sistēmas novērtējums un pilnveide SIA “Latvijas standarts”: Bakalaura darbs / A.Pīlēna, M.Kavosa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. - 81 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 22 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 35 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt SIA “Latvijas standarts” (LVS) kvalitātes sistēmu un, balstoties uz pētījuma ietvaros apkopoto informāciju, izstrādāt priekšlikumus un risinājumus kvalitātes sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par standartizāciju, standartu pielietojumu, to sniegtajām priekšrocībām un iespējamiem izaicinājumiem, analizēta standartizācijas loma PTO līgumā par tirdzniecības tehniskajām barjerām, kā arī izpētīta globālās standartizācijas sistēmas struktūra. Analizēti kvalitātes vadības teorētiskie aspekti, izpētot kvalitātes jēdziena izpratni ISO 9000 sērijas standartos, kvalitātes vadības pamatprincipus, kā arī standarta ISO 9001 prasības attiecībā uz kvalitātes vadības sistēmu. Lai veiktu LVS kvalitātes sistēmas novērtējumu un izstrādātu priekšlikumus tās pilnveidei, izpētītas kvalitātes vadības sistēmas pilnveides metodes – procesu dokumentēšana, iespējamo kļūmju ietekmes analīzes (FMEA) metode, iekšējais audits un pašnovērtējums. Otrajā daļā raksturota LVS darbība, veikta organizācijas iekšējās un ārējās vides analīze, procesu analīze, kā arī novērtēta organizatoriskās struktūras atbilstība organizācijas funkciju nodrošināšanai. Lai novērtētu galvenos LVS ekonomiskās darbības rādītājus, veikta to izmaiņu analīze piecu gadu periodam. LVS kvalitātes sistēmas novērtēšanai veikts iekšējais audits atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām, kā arī pašnovērtējums, lai novērtētu atbilstību CENCENELEC dalības kritērijiem. Trešajā daļā izstrādāti priekšlikumi LVS kvalitātes sistēmas pilnveidei, noteiktas pilnveides pasākumu izmaksas un noteikti potenciālie priekšlikumu ieviešanas ieguvumi. Izvērtēti ar standartu tulkošanas procesu saistītie riski, uz kā pamata izstrādāti priekšlikumi standartu tulkošanas procesa pilnveidei, izstrādāti pilnveides pasākumi organizācijas zināšanu saglabāšanai, kvalitātes sistēmas procesu dokumentācijas pilnveidei, kā arī klientu prasību noskaidrošanai un to apmierinātības novērtēšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – standartizācija, apvienojot zinātnes un ražošanas pieredzi, kalpo kā instruments tirdzniecības tehnisko barjeru mazināšanai, līdz ar to tai ir būtiska loma starptautisko tirdzniecības procesu norisē. LVS kā nacionālajai standartizācijas institūcijai jāveicina kvalitatīvu standartizācijas produktu un pakalpojumu piegāde standartizācijā iesaistītajām pusēm, lai veicinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un standartizācijas sistēmas saskaņotību ar Eiropas un starptautiskajiem standartizācijas procesiem. Lai sasniegtu vēlamos rezultātus, LVS procesu pamatā jānodrošina efektīva LVS kvalitātes sistēmas darbība.
Atslēgas vārdi standartizācija, standarti, ISO 9000, ISO 9001, kvalitāte, kvalitātes vadība, kvalitātes sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā standardization, standards, ISO 9000, ISO 9001, quality, quality management, quality system
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 15:36:00