Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu administrēšanas specifika transfertcenu jomā”
Nosaukums angļu valodā “Specifics of Tax Administration in Transfer Pricing”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Vilks
Recenzents J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovācijas nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Uzņēmējdarbības vides nepārtraukti paplašinās un ar katru gadu pieaug starptautisko darījumu skaits. Šādu darījumu kontrole ir nepieciešama, jo tajos var pastāvēt transfertcenu risks, ka darījuma cena neatbilsts nesaistīto pušu principam un peļņa var būt mākslīgi novirzīta uz citu valsti, samazinot valsts budžeta ieņēmumus. Starptautisko darījumu kontrolē ir ļoti svarīga informācijas pieejamība un informācijas sistēmas. Jo vairāk informācijas ir pieejams, jo detalizētak var veikt analīzi un konstatēt riskus. Bakalaura darba “Nodokļu administrēšanas specifika transfertcenu jomā” mērķis ir izprast nodokļu administrēšanas jautājumus transfertcenu jomā un identificēt pastāvošās problēmas. Mērķa sasniegšanai tika veikta informācijas par transfertcenu jomu apkopošana un analīze, transfertcenu dokumentācijas izvērtēšana, to prasību salīdzināšana ar citu valstu prasībām, kā arī noteikta starptautiskā darījuma vieta kontroles procesā un tā administrēšanas process. Bakalaura darba pētījuma priekšmets ir nodokļu administrēšanas specifika, pētījuma objekts ir transfertcenas. Pētījuma rezultātā tika konstatēta iespējamā problēma starptautisko darījumu kontroles procesā un sniegti priekšlikumi tā uzlabošanai. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 9 nodaļām, 3 tabulām, 12 attēliem un, kā arī no secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā daļā tika aprakstīta transfertcenu būtība, izvēles kritēriji un noteikšanas metodes, kā arī transfertcenu pamatošanai nepieciešamā dokumentācija un iespējamā iepriekšējā vienošanās ar nodokļu administrāciju. Otrajā daļā tika sniegts ieskats transfertcenu dokumentācijas prasībās citās valstīs un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas darbībā, kas saistīta ar apliekamā ienākuma samazināšanu un peļņas nobīdi. Trešajā sadaļā tika veikta starptautiskā darījuma analīze Latvijā, tā administrēšanā pielietojamās sistēmas un kontroles process. Darbā tika izmantota Latvijas Republikas likumi un Ministru Kabineta noteikumi, vispārējā un speciālā literatūra, interneta resursi un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīnijas, kas kopā sastāda 36 materiālu vienības. Darbs sastāv no 58 lpp., neskaitot pielikumu.
Atslēgas vārdi transfertcenas, transfertcenu dokumentācija, starptautiskais darījums, saistītā persona
Atslēgas vārdi angļu valodā transfer pricing, transfer pricing documentation, international transaction, related person
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 09:43:06