Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Risku vadīšana audita pakalpojumu uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Risk management in audit services companies"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Revīzijas pakalpojumu uzņēmumu darbība ir saistīta ar nepārtrauktu riska vadīšanu, jo pats revīzijas pakalpojumu rezultāts – revidenta atzinums ir instruments, ko lieto katra liela uzņēmuma gada pārskata lasītāji, lai mazinātu risku kas saistīts ar lēmumiem, ko viņi pieņem sakarā ar revidējamo sabiedrību. Tādā veidā uz revīzijas sabiedrību attiecās visu tās klientu nozaru riski un ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt un attīstīt metodes, kas ļautu identificēt un vadīt revīzijas projektu riskus. Risku vadības efektīvas sistēmas neesamība noveda pie nelabvēlīgu seku iestāšanās daudzos uzņēmumos. Šī tendence jau negatīvi ietekmēja vairākas revidentu kompānijas gan Latvijas, gan arī pasaules mērogā un tika pierādīts, ka pat viena būtiskā revīzijās kļūda spēj izpostīt milzīgo pasaules mēroga revīzijas pakalpojumu uzņēmumu. Tāpēc šādos uzņēmumos ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt tādu instrumentu, kura galvenais uzdevums ir identificēt un brīdināt par iespējamo risku iestāšanos, ka arī dot uzņēmuma personālam skaidras un pietiekoši detalizētas vadlīnijas riska mazināšanai līdz piemērotam līmenim. Otrs svarīgākais risku vadīšanas mērķis revīzijas pakalpojumu uzņēmumos ir projektu izmaksu vadīšana – mūsdienu lielās kompānijas iegrāmato tūkstošus transakciju dienā un revidents vairs nevar pārliecināties par pilnīgi visām transakcijām bez būtiskā revīzijas projekta izmaksu pieauguma, tas nozīmē ka bez efektīvās metodes izstrādāšanas, kas ļautu atdalīt riskantās transakcijas no kopējās plūsmas, revīzijas pakalpojumu uzņēmums kļūst nekonkurētspējīgs. Pētījuma objekts ir revīzijas pakalpojumu uzņēmumi, pētījuma priekšmets ir risku novērtēšana un to vadīšana. Ņemot vērā tēmas aktualitāti maģistra darba mērķis – izanalizēt ar revīzijas pakalpojumu veikšanu saistītos riskus, to ietekmi uz nozares uzņēmumiem un nozares risku vadīšanas stratēģiju. Darba novitātes elementi: Tiek izstrādāts revīzijas pakalpojumu uzņēmumu riska vadīšanas modelis, kurš parāda nepieciešamos risku vadīšanas pasākumus katrā no revīzijas projekta stadijām. Tiek izstrādāta revīzijas riska definīcija, kas ņem vērā revidenta nepatiesa apgalvojuma ietekmi uz gada pārskata lietotājiem. Tiek paplašināts pastāvošā riska novērtēšanas algoritms un šī algoritma efektivitāte tiek pierādīta uz revīzijas projekta risku vadīšanas piemēra. Darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Analītiskajā daļā ir aprakstīta revīzijas pakalpojumu būtība un klasifikācija, revīzijas pakalpojumu nozares regulējums, tās attīstības vēsture. Tiek analizēta revīzijas pakalpojumu nozares struktūra, ka arī faktori, kas ietekmē klienta lēmumu par revīzijas uzņēmuma izvēli. Tiek aprakstīti pakalpojumu kvalitātes nosacījumi, to kontrole un ietekme uz revīzijas pakalpojumu uzņēmumiem. Teorētiskajā daļā tiek izanalizēta risku un to vadības būtība, tiek apskatītas vairākās nozaru un valsts līmeņu risku vadīšanas metodoloģijas un modeļi, ka arī tiek noteikts optimāls risku vadīšanas modelis revīzijas pakalpojumu uzņēmumiem, ņemot vērā nozares specifiku. Tiek izanalizēta revīzijas riska būtība, tā elementi un to vadīšanas metodes, ka arī tiek parādīta to ietekme uz revīzijas projektu stratēģiju un izmaksām. Tiek izanalizētie galvenie revīzijas pakalpojumu uzņēmumu riski, to rašanās cēloņi un ietekme uz uzņēmumiem. Zinātniski pētnieciskajā daļā, atbilstoši autora izstrādātam modelim, tiek izanalizēti revīzijas pakalpojumu uzņēmuma un ar konkrētu revīzijas projektu saistītie riski. Pamatojoties uz projekta iekšējiem un ārējiem faktoriem, tiek noteiktas ar projektu saistīto risku vadīšanas optimālākas metodes. Tiek veikta optimālās revīzijas stratēģijas izvēle, parādot izmaksu samazinājuma efektu, ko iegūst revīzijas sabiedrība, pielietojot revīzijas projektā uz riskiem balstītu stratēģiju.
Atslēgas vārdi risks audits revīzija risku vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā risk audit management
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 20:24:20