Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Darba vides riski kā ceļu būves darbu tehnoloģisko procesu izvēles kritēriji”
Nosaukums angļu valodā „Labour Environment Risks as Option Criteria of Road Construction Technological Process”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents Asoc.prof. A.Zariņš, prof. Dz.Atstāja
Anotācija Maģistra darba struktūra. Darbam ir 4 daļas: ievads; iepriekš veikto pētījumu apskata daļa; pētījuma daļa; veiktā pētījuma kopsavilkums, secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms 159 lappuses, pievienoti 2 pielikumi uz 8 lappusēm. Doti 39 attēli un 55 tabulas, kas uzskatāmāki sniedz apkopoto un analizēto informāciju, citēti 26 literatūras avoti. Maģistra darba saturs. Darba pirmajā daļā, tiek dots neliels ieskats pētījumā, tiek definēts maģistra darba mērķis, kā arī tiek sniegts veicamo uzdevumu izklāsts mērķa sasniegšanai. Otrajā daļā sniegts ieskats darba aizsardzības vēsturē, raksturota situācija darba drošībā un veselības aizsardzību Latvijā in Eiropas Savienībā, veikts darba vides kaitīgo faktoru apskats. Balstoties uz literatūras datiem, aprakstīti izpētes teorētiskie aspekti: par darba vides riska faktoriem būvniecībā, risku novērtēšanas metodes, asfalta segas ieklāšanas tehnoloģiskais process. Veikts neliels ieskats Likumos un MK noteikumos un citos normatīvajos aktos, kas attiecas uz darba aizsardzību un būvniecību. Trešajā daļa ir pētījuma praktiskā daļa, kurā tiek veikts karstā un siltā asfaltbetona ieklāšanas tehnoloģisko variantu salīdzinājums. Tiek apskatītas darba vides risku novērtēšanas metodes un, ņemot vērā asfalta segas ieklāšanas procesa darba specifiku un konstatētos riskus, izvēlētas piemērotākās darba vides risku izvērtēšanas metodes, kuras arī tiek lietotas pētījuma gaitā izvērtējot kaitīgo riska faktora pakāpi. Apkopoti svarīgāko riska faktoru (trokšņa, vibrācijas, ķīmiskais gaisa piesārņojuma) laboratorisko mērījumu rezultāti, veikts šo risku novērtējums, kā arī darba vides riska mazināšanai dotas rekomendācijas svarīgāko preventatīvo pasākumu veikšanai veselīgas darba vides veidošanā un strādājošo darbaspēju saglabāšanā, kas ļautu samazināt līdz minimumam kaitīgo darba vides riskus. Ceturtajā daļā ir pētījuma kopsavilkums, apkopoti pētījuma rezultāti, secinājumi, par darba sākumā izvirzīto uzdevumu un mērķu sasniegšanu, ieskicēts virziens tālākiem pētījumiem. Darba vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Juris Smirnovs, Rīgas Tehniskās Universitātes Transportbūvju institūta Būvniecības fakultātes dekāns. Darba konsultants: Dr.oec.,profesors Jānis Ieviņš, Rīgas Tehniskās Universitātes Darba un civilās aizsardzības institūta direktors. Pētījuma gaita: Pētījums izstrādāts Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātē, laika periodā no 2010.gada 1. oktobra līdz 2011.gada 16.maijam.
Atslēgas vārdi darba aizsardzības riski asfalta segas ieklāšanā
Atslēgas vārdi angļu valodā nav
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 09:06:41