Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Mitruma - siltuma režīma ietekme uz nesaistītu ceļa segu ilgmūžību" ("Loka maģistrāles posma no Aviācijas ielas līdz Rīgas ielai, Jelgavā, rekonstrukcija")
Nosaukums angļu valodā "Moister-thermal Regime Effect on Unconnected Road Surface Longetivity" ( “Reconstruction of Loka Highway Section from Aviacijas Street to Rigas Street in Jelgava”)
Autors Arvis Dude
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.Zemītis
Recenzents I.Karpenko
Anotācija Dude A. Mitruma – Siltuma režīma ietekme uz nesaistītu ceļa segu ilgmūžību (Loka maģistrāles posma no Aviācijas ielas līdz Rīgas ielai, Jelgavā, rekonstrukcija): Bakalaura darbs / A.Dude, M.Zemītis. – Rīga: RTU BIF TI Ceļu un tiltu katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Transportbūves”, 2017. – 160 lpp. Bakalaura darbs ar inženierprojektu rakstīts latviešu valodā. Bakalaura darba daļu veido ievads, piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Inženierprojekta daļu veido ievads, astoņas daļas un deviņi rasējumi. Darba kopapjoms ir 164 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 56 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 9 rasējumi. Darba mērķis ir noskaidrot, kādu ietekmi uz nesaistītu ceļa segu atstāj Latvijas klimatisko apstākļu ietekmē notiekošais siltuma – mitruma režīms un sniegt priekšlikumus nesaistītu ceļa segu ilgmūžības palielināšanai. Bakalaura darba daļā ir veikts Latvijas autoceļu tīkla raksturojums, noskaidrota klimtatisko apstākļu ietekme uz autoceļiem, apskatīta nesaistītu ceļa segu konstrukcija, apzinātas biežākās nesaistītu ceļa segu deformācijas un bojājumi, doti ieteikumi nesaistītu ceļa segu ilgmūžības palielināšanā, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi grants ceļu saglabāšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Latvijas autoceļu stāvoklis ir ļoti atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem un esošajām gruntīm. Būtiskākie klimatiskie apstākļi, kas ietekmē autoceļus ir nokrišņu daudzums un gaisa temperatūras izmaiņas. Ģeoloģiskie apstākļi atkarīgi no autoceļu novietojuma. Lai samazinātu autoceļu uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā un palielinātu to kalpotspēju, regulāri jāveic ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi. Inženierprojekta darba daļā izstrādāts Loka maģistrāles posma no Aviācijas ielas līdz Rīgas ielai, Jelgavā rekonstrukcijas projekts. Inženierprojekta daļa ietver ievadu, skaidrojošo aprakstu, variantu tehniski ekonomisko salīdzinājumu, būvprojekta risinājumus, galveno konstrukciju aprēķinu, nozīmīgo konstrukciju sarakstus, tehniskās specifikācijas, būvdarbu organizācijas aprakstu, darba daudzumu sarakstu un deviņus rasējumus.
Atslēgas vārdi Autoceļi, Mitruma - siltuma režīms, Nesaistītas ceļu segas
Atslēgas vārdi angļu valodā Roads, Humidity - warmth mode, Unconnected road surface
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 31.12.2017 10:42:42