Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumu sistēmas pārveides efektivitāte un lietderība"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency and Usefulness of Social Care Services System Transformation in Municipalities"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N. Balabka
Recenzents Doc. V. Šatrevičs
Anotācija Maģistra darba temats ir “Pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumu sistēmas pārveides efektivitāte un lietderība”, tā autore ir Kristiāna Lauciņa-Veinere, darba zinātniskais vadītājs ir Prakt. Docents, Mg.oec. Normunds Balabka, konsultante ir SIA “Safege Baltija” projektu vadītāja Ieva Cēbura. Pētījuma objekts ir deinstitucionalizācijas sistēmas izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Deinstitucionalizācijas nepieciešamību nosaka ES starptautiskie dokumenti un ANO Konvencija “Par personu ar invaliditāti tiesībām” uzsverot katra spēju, nevis nespēju. Pētījuma priekšmets ir sabiedrībā balstīti pakalpojumi un tā mērķis ir izstrādāt efektīvu sociālās aprūpes pakalpojumu sistēmu. Izpētīta esošā sociāli ekonomiskā situācija Zemgales Plānošanas reģionā un analizēti tādi rādītāji kā iedzīvotāju skaita izmaiņas, nodarbinātības un bezdarba līmenis, personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits un vecumstruktūra. Izpētīta institūciju darbības vēsture un būtība. Apkopoti dati par plānotajām infrastruktūras sakārtošanas aktivitātēm un analizēta investīciju efektivitāte dzīvesvietu izveidei pašvaldībās. Secināts, ka plānotās pakalpojuma izveides aktivitātes ir jāsaskaņo ar atbilstīgajām iestādēm – Sociālo dienestu, būvniecības pakalpojumu sniedzējiem, nodarbinātības aģentūru un citiem, lai izstrādātu tādu rīcības plānu, kam ir pozitīva sociāla un ekonomiska ietekme. Balstoties uz analīzi noteikts ekonomiskais pamatojums cilvēkresursu plānošanai un infrastruktūras izveidei pašvaldību teritorijās, kuru izveide ar ERAF atbalstu nodrošinātu pašvaldības izmaksu samazinājumu turpmākajos uzturēšanas posmos. Maģistra darbs sastāv no 90 lappusēm, 11 tabulām, 6 attēliem un 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Deinstitucionalizācija, grupu mājas, pašvaldības budžets, sociālo aprūpes pakalpojumu sistēma, institūcija, cilvēkresursi, personas ar garīga rakstura traucējumiem, pasīvās mājas
Atslēgas vārdi angļu valodā Deinstitutionalisation, group homes, municipal budget, social care service system, institution, human resource, persons with mental disorder, passive houses
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2017 07:46:03