Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Būvdarbu izmaksu veidošanās un pamatotība"
Nosaukums angļu valodā "Formation and validity of construction costs"
Autors Jānis Pitkevičs
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Kusiņš
Recenzents Vladislavs Visockis
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba mērķis ir izpētīt vienotas metodikas izmantošanas efektivitāti tāmju sastādīšanā būvniecības nozarē Latvijā. Atbilstoši mērķim darba gaitā tika analizēta pieejamā literatūra, kurā ir atrunāta resursu (laika, materiālu un mehānismu) patēriņa aprēķina metodoloģija, un jau esošu būvizmaksu katalogu izmaksas. Visi apkopotie dati tika salīdzināti ar eksperimentāli iegūtajiem rezultātiem. Darba eksperimentālā daļa tika organizēta kā būvspeciālistu anketēšana un lokālās tāmes izstrāde noteiktam darbu veidam atbilstoši autora izstrādātai metodoloģijai. Iegūtie rezultāti tika apkopoti un salīdzināti grafikos un tabulās. Atbildes uz anketas jautājumiem norādīja uz to, ka šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums ir nepietiekošs un neefektīvs. Saskaņā ar iegūtajiem datiem tika secināts, ka vienota metodoloģija ir efektīva. Kopumā eksperimenta gaitā iegūtie dati parādīja ļoti lielas tāmes pozīciju svārstības. Lai gan vidējās vērtības ir tuvas teorētiskajām, pārāk lielam skaitam respondentu šie lielumi pārsniedz teorētisko. Viennozīmīgi var apgalvot to, ka, kamēr netiks ieviesta vienota normatīvā bāze, kas reglamentēs būvizmaksu veidošanos, tikmēr būs jācīnās ar sekām, kuras radīsies šo neatbilstību dēļ. Uz iegūto rezultātu pamata tika izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi, kas ļautu izstrādāt vienotas normas un metodoloģiju būvizmaksu noteikšanai. Nākotnē būtu nepieciešams veikt kardinālas izmaiņas esošajā normatīvā un papildināt to ar vadlīnijām jeb noteikumiem, kas reglamentētu visu izmaksu veidojošo posteņu atbilstību vienotam standartam. Ņemot to vērā, būvizmaksu noteikšana varētu tikt iekļauta reglamentētajā sfērā un tiktu kontrolēta no uzraugošo institūciju puses. Maģistra darbs sastāv no 4 (četrām) nodaļām. Darba kopējais apjoms ir 98 (deviņdesmit astoņas) lapas, kas sevī ietver 24 (divdesmit četrus) attēlus, 10 (desmit) tabulas un 6 (sešus) pielikumus uz 24 (divdesmit četrām) lapām. Maģistra darbā tika izmantoti 46 (četrdesmit seši) informācijas avoti.
Atslēgas vārdi BŪVDARBU IZMAKSAS
Atslēgas vārdi angļu valodā CONSTRUCTION COSTS
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 12:06:57