Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma produkcijas virzīšanas tirgū organizēšana"
Nosaukums angļu valodā "Organization of Processes of Production Promotion of a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
Recenzents Lekt., Mg.oec. I.Andersone
Anotācija Agneses Slišānes bakalaura darba Uzņēmuma produkcijas virzības tirgū organizēšana mērķis ir novērtēt uzņēmuma IMPRO produkta virzīšanas tirgū organizēšanas efektivitāti trīs gadu periodā un izstrādāt alternatīvu mārketinga budžeta plānu, piedāvājot jaunus risinājumus produktivitātes izaugsmei. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām, kas sadalītas apakšlīmeņos. Pirmajā nodaļā ietverta analītiska apskata informācija par mārketinga komunikācijas sistēmu, mārketinga metožu produktu virzīšanai tirgū plānošanas un vadīšanas kritērijiem, kā arī četras produktu virzīšanai tirgū un izmaksu plānošanas metodes. Otrā nodaļa ietver pētījumu un aprēķina daļu. Darbs sniedz īsu uzņēmuma darbības raksturojumu, produkcijas aprakstu, uzņēmuma pielietoto mārketinga metožu aprakstu un piedāvāti ieteikumi mārketinga komunikācijas pilnveidošanai un attīstībai. Darba uzdevumos ietilpst: attiecīgās mārketinga teorijas apskats, uzņēmuma IMPRO darbības kopējā analīze, kā arī tā funkcionēšana un mārketingam asignēto līdzekļu izmaiņas konkrētās valsts ekonomiskās situācijas apstākļos, uzņēmuma darba un operatīvās vadības efektivitātes rādītāju ražošanas un pakalpojumu apjoma, peļņas un zaudējumu, darbinieku skaita, bruto un neto apgrozījuma, darbības mēroga, analīze, mārketinga budžeta plānu salīdzinājums pa gadiem un efektivitātes novērtēšana un secinājumi. Darba izstrādē izmantotas metodes produktu virzīšanai tirgū un izmaksu plānošanas metodes, kā rezultātā noslēgumā sniegti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba izstrādāšanai autore izmantojusi mācību literatūru angļu un latviešu valodā. Ekonomiskās situācijas novērtējumam un attīstība tendencēm izmantoti Interneta resursi. Aprēķiniem un prognozēm izmantoti uzņēmuma sniegtie finanšu dokumenti un citi tā darbības raksturojošie materiāli. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darba apjoms - 69. lpp., 10 tabulas, 26 attēli un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mārketinga komunikācijas līdzekļi, produktu virzīšana tirgū, apgrozījuma analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing communication, promotion mix, analysis of turnover.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 23:34:54