Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas darba tirgus (2000-2010.g.)”
Nosaukums angļu valodā „Labour market in Latvia in 2000 – 2010”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., prof.V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt Latvijas darba tirgus situāciju un esošās problēmas laika posmā no 2000. līdz 2010.gadam. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkoti darba tirgus teorētiskie aspekti .Tiek noskaidrota darba tirgus būtība, tā specifika (atšķirība no preču tirgus), galvenie darba tirgus dalībnieki, darba tirgus galvenie rādītāji, pieprasījums un piedāvājums, līdzsvars darba tirgū, bezdarba veidošanās cēloņi un sekas, darba tirgus formas un veidi, darba algas veidošanās, nominālā un reālā darba samaksa, faktori, kas nosaka algas lielumu, darba tirgu ietekmējošie faktori, prognožu izstrādes metodoloģija. Analītiskajā daļā tiek analizēta situācija darba tirgū divos laika posmos - no 2000. līdz 2004.gadam un no 2005. līdz 2010.gadam. Tiek analizēti darba tirgus galvenie rādītāji - nodarbinātības līmenis, ekonomiskās aktivitātes līmenis, bezdarba līmenis, šo rādītāju dinamika apskatāmajā laika periodā un salīdzinājumā ar ES līmeni, novērtēta dažādu faktoru (demogrāfiskā situācija, migrācija, tautsaimniecības nozaru struktūra, globalizācija u.c.) ietekme uz darba tirgus attīstību. Tiek raksturota un analizēta nodarbināto iedzīvotāju un bezdarbnieku struktūra pēc vecuma, dzimuma, izglītības un profesijas, struktūra sadalījumā pa tautsaimniecības nozarēm. Tiek noteiktas galvenās problēmas – nelabvēlīga demogrāfiskā situācija, reģionālo atšķirību problēma, izglītības un prasmju neatbilstība darba tirgus prasībām, nereģistrētās nodarbinātības izpausmes, plaša darbaspēka migrācija ,augsts bezdarba līmenis, zems atalgojuma līmenis. Tiek noskaidroti šo problēmu rašanās cēloņi un piedāvāti risināšanas veidi. Sniegts ieskats par darba tirgus attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kā arī raksturota nodarbinātības politika Latvijā – politikas galvenie mērķi, galvenie plānošanas dokumenti, politikas virzieni darbaspēka piedāvājuma uzlabošanai un pieprasījuma veicināšanai, veicamie pasākumi nodarbinātības veicināšanai. Rezultātā tiek izdarīti secinājumi par situāciju Latvijas darba tirgū, izteikti priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem, kas veicinātu esošo problēmu risināšanu un ietekmētu darba tirgus pozitīvu un līdzsvarotu attīstību – izglītības sistēmas pielāgošana darba tirgus prasībām, mūžizglītības atbalsta sistēmas izveide, uzņēmējdarbības veicināšana un jaunu darba vietu radīšana. Bakalaura darbā ir 63 lappuses, 11 attēli, 8 tabulas. Darba autore: Gunita Keiša
Atslēgas vārdi Darba tirgus, darbaspēks, darba samaksa, piedāvājums, pieprasījums, nodarbinātība, bezdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour market, employment, wages, offer, demand, employment, unemployment
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 22:18:46