Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamās mājas valdījuma tiesību pārņemšana un pārvaldīšanas procesa nodrošināšana Gulbenes pilsētā
Nosaukums angļu valodā Residential house tenure rights acquisition and provision of management process in Gulbene
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Maira Leščevica
Anotācija Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Dzīvojamās mājas valdījuma tiesību pārņemšana un pārvaldīšanas procesa nodrošināšana Gulbenes pilsētā”. Bakalaura darba pētījuma objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana, pētījuma priekšmets: dzīvojamās mājas pārņemšanas valdījumā un pārvaldīšanas darbību ekonomiskais un organizatoriskais pamatojums.Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt dzīvojamo māju pārnevaldīšanas modeļus un principus. Lai sasniegtu bakalaura darbā izvirzīto mērķi, tiek izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 1. Izpētīt dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares tiesisko regulējumu un nozares raksturojumu un to ietekmējošos faktorus. 2. Noskaidrot dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļus un izpētīt dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas izstrādes principus un norēķinu kārtību par pakalpojumiem. 3. Izpētīt un analizēt pārvaldīšanas posmus. 4. Veikt un izanalizēt dzīvokļu īpašnieku aptauju par iespējām pārņemt māju valdījumā un nodrošināt tās pārvaldību. Bakalaura darba analītiskajā nodaļā tiek analizēts pārvaldīšanas nozares tiesiskais regulējums un noskaidroti pārvaldīšanu ietekmējošie faktori. Projekta aprēķinu daļā tiek modelēta vienas mājas pārņemšanas valdījumā un pārvaldīšanas uzsākšanas izmaksas, kā arī aprēķinu veidā izskatīti iespējamie varianti kādā īpašnieki norēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Tehnoloģiskajā daļā tiek izpētīts pārvaldīšanas pakalpojuma īstenošanas posmi, tiek veikta dzīvokļu īpašnieku aptauja ar mērķi noskaidrot īpašnieku viedokli par iespējām pārņemt māju valdījumā un uzsākt tās pārvaldīšanu. Darba un dabas aizsardzības nodaļā tiek apskatīti galvenie noteicošie faktori, nodrošinot darba aizsardzības procesu uzņēmumā, kā arī dabas aizsardzības pasākumi, īpaši pievēršot uzmanību energoefektivitātei un atkritumu apsaimniekošanai. Secinājumu un priekšlikumu sadaļā tiek doti galvenie secinājumi, kuri izriet no bakalaura darba, kā arī tiek sniegti priekšlikumi valdījuma tiesību pārņemšanas un pārvaldīšanas pakalpojuma pasākumu uzlabošanai. Bakalaura darba gaitā izmantoti un analizēti Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskie raksti un profesionālā literatūra, publikācijas internetā. Iegūtā informācija apkopota, sistematizēta un analizēta. Bakalaura darba gaitā izmantotas monogrāfiskās metodes un kvalitatīvās un statistiskās metodes. Bakalaura darbasastāv no 89lapaspuses,16 attēliem,20 tabulām., 5 formulām un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Dzīvojamās mājas pārņemšana un pārvaldīšanas procesa nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Residential home acquisition and management process ensuring
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 15:51:18