Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pārtikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Food Company Performance Improvement "
Autors Unda Stepane
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Kamols Uldis, docents (prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Stepane U. Pārtikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ U.Stepane, - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 65 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 54 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 21 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma analīzi, noteikt problēmas, izstrādāt un pamatot risinājumus šo problēmu novēršanai. Analītiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma saimnieciskā darbība. Izmantojot SVID analīzi, tiek vērtētas uzņēmuma stiprās uz vājās puses, analizēta iespēju pievilcība un draudu nopietnība. Veicot uzņēmuma rentabilitātes un likviditātes koeficentu analīzi, tiek pamatots uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Šajā daļā tiek analizēta uzņēmuma konditorejas nodaļas darbība un aprakstīts sortiments, kā arī veikta uzņēmuma biroja darba vides risku novērtēšana. Pētījuma daļā tiek pamatotas un precizētas analītiskajā daļā izvirzītās problēmas. Empīriskie pētījumi tiek veikti izmantojot darbinieku anketēšanu, ekspertu vērtējuma metodi un vispārējās konkurences analīzes metodi. Šajā daļā tiek pētīts darbinieku viedoklis par uzņēmuma biroja vides apstākļiem, tiek vērtēts konditorejas nodaļas pievilcīgums un veikta uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana. Aprēķinu daļā tiek aprakstīti priekšlikumi pētījuma daļā izvirzītajām un pamatotajām problēmām. Izmantojot ekonomiskus aprēķinus un metodes, autore izstrādā biroja vides uzlabošanas projektu, konditorejas nodaļas pievilcības uzlabošanas projektu un banketu zāles popularizēšanas projekts. Šajā daļā tiek aprēķinātas projektu izmaksas, prognozēti ieņēmumi un veikta projektu rezultātu efektivitātes vērtēšana. Diplomprojekta noslēgumā autore apkopo veiktos pētījumus, izdarot secinājumus un priekšlikumus par paveikto.
Atslēgas vārdi Pārtikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Darba mērķis ir veikt uzņēmuma analīzi, noteikt problēmas, izstrādāt un pamatot risinājumus šo problēmu novēršanai. Analītiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma saimnieciskā darbība. Pētījuma daļā tiek pamatotas un precizētas analītiskajā daļā izvirzītās problēmas. Empīriskie pētījumi tiek veikti izmantojot darbinieku anketēšanu, ekspertu vērtējuma metodi un vispārējās konkurences analīzes metodi. Aprēķinu daļā tiek aprakstīti priekšlikumi pētījuma
Atslēgas vārdi angļu valodā The Food Company’s Business Improvement Project: Diploma Project The aim of the Project is to carry out the analysis of a company, to identify its problems, to develop and justify solutions to prevent those problems. The analytical part deals with the analysis of the company’s business activity. In the research part the problems proposed in the analytical part have been justified and specified. The empirical studies have been done by using the employee surveys, the expert valuation method,
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2017 11:17:25