Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Manufacturing Enterprise Competitiveness Improvement Project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Irēna Vaivode
Anotācija Grīna E.Z. Ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Bakalaura darbs/ E.Z.Grīna, K.Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 76 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 44 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir, veicot konkurences ietekmējošo faktoru analīzi, atklāt uzlabojamās jomas un izstrādāt priekšlikumus ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai, pieņemot ekonomiski pamatotus lēmumus. Pirmajā daļā tiek raksturots pētāmais uzņēmums, izpētīta uzņēmuma tautsaimniecības nozare, kā arī raksturota normatīvo aktu ietekme uz uzņēmumu konkrētajā nozarē. Veikta uzņēmuma tādu konkurētspējas ietekmējošo faktoru analīze kā finanšu rādītāju analīze, tirgus analīze un uzņēmumu izmaksu analīze. Otrajā daļā darba autore veic pētījumu, kurš ir sadalīts divās daļās. Pirmajā pētījuma daļā tiek apskatīti uzņēmuma lielākie konkurenti un izdarīti secinājumi, bet otrajā daļā tiek veikts uzņēmuma darbinieku atalgojuma pētījums, ar mērķi noskaidrot darbinieku motivāciju strādāt uzņēmumā. Trešajā daļā dots galveno pētījuma atziņu kopsavilkums, izdarīti secinājumi par uzņēmuma konkurētspēju tirgū, kā arī izvirzīti uzņēmuma konkurētspējas veicināšanas pasākumi. Galvenie secinājumi ir, ka uzņēmuma aktīvu rentabilitātes rādītājs ir negatīvs, kas liecina par uzņēmuma vāju konkurētspēju tirgū, darbinieki nav apmierināti ar savu algu, priekšlikumu izpildes gadījumā uzņēmuma konkurētspēja palielināsies.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmums, konkurētspēja, rentabilitāte, motivācija, atalgojums, konkurenti, izmaksas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing enterprise, competitiveness, profitability, motivation, reward, competitors, costs.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 15:08:35