Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts amatpersonu deklarāciju datu izmantošana iekšējās kontroles nodrošināšanai muitas iestādēs”
Nosaukums angļu valodā “Using Data from Declarations of Public Officials to Provide Internal Control in Customs Authorities”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents M.Pētersone, RTU docente, Dr.oec.
Anotācija Mūsdienu sabiedrībā daudz tiek runāts par valsts amatpersonām, to darbību un saistību ar korupciju un dažādiem citiem pārkāpumiem, kā arī par amatpersonu kontroli. Viens no veidiem, kā pārbaudīt valsts amatpersonu darbību, vai tā nav saistītas ar koruptīvām darbībām vai arī valsts amatpersona neatrodas interešu konflikta situācijā, ir valsts amatpersonu deklarāciju un tajās iekļauto datu analīze. Maģistra darba hipotēze: maģistra darba pētījuma rezultātā tiks noteikti vairāki korupcijas un interešu konflikta riska indikatori, kas atrodami muitas amatpersonu deklarācijās. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz identificētajiem korupcijas un interešu konflikta riska indikatoriem, izstrādāt Valsts ieņēmumu dienesta iekšējās kontroles modeli. Darba pirmā daļa satur korupcijas un interešu konflikta jēdzienu skaidrojumu, korupcijas cēloņu un seku uzskaitījumu un aprakstu. Darba otrajā daļā dots kontroles definējums un aprakstīts iekšējās kontroles process valsts pārvaldes iestādēs, skaidroti korupcijas un interešu konflikta riski, kā arī indikatori, kas norāda uz tiem. Darba trešajā daļā sniegts apraksts par valsts un muitas amatpersonām, par viņu iesniedzamajām deklarācijām. Skaidrota valsts amatpersonu deklarāciju kontroles organizācija, parādīta pētījuma metodika. Maģistra darba trešā daļa satur pašu pētījumu, kurā aprakstīti būtiskākie identificētie korupcijas un interešu konflikta risku indikatori divos apskatāmajos laika posmos, kas savā starpā tiek salīdzināti. Izstrādāts iekšējās kontroles modelis un, balstoties uz tā, izstrādāts Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums, kas nosaka muitas amatpersonu tiešo vadītāju pienākumus un atbildību deklarāciju pārbaudē. Maģistra darba pielikumos ir atspoguļota būtiska pētījuma sastāvdaļa, jo tajos izvietotās tabulas ir muitas amatpersonu deklarāciju datu apkopojums pa gadiem un informācijas veidiem, kā arī pielikumos sniegts detalizēts uzskaitījums par atrastajiem korupcijas un interešu konflikta riska indikatoriem. Pētījuma rezultātā par būtiskākajiem secinājumiem var minēt to, ka maģistra darba hipotēze ir apstiprinājusies, ir identificēti vairāki riska indikatori un izstrādāts iekšējās kontroles modelis, kas ļaus savlaicīgi identificēt risku indikatorus muitas amatpersonu deklarācijās. Pētījuma galvenais priekšlikums ir: balstoties uz autores izstrādāto iekšējās kontroles modeli, pieņemt autores piedāvāto rīkojumu, kas ļaus ātrāk un kvalitatīvāk identificēt korupcijas un interešu konflikta riska indikatorus un laicīgi novērst riskus muitas dienestā. Darbs satur 89 lapas, neskaitot pielikumus, 30 attēlus, 5 tabulas, 6 formulas, 60 izmantotos avotus un 13 pielikumus.
Atslēgas vārdi Valsts amatpersonas, muitas amatpersonas, amatpersonu deklarācijas, deklarāciju dati, iekšējā kontrole, iekšējās kontroles modelis, muitas iestādes, korupcija, interešu konflikts, risks, riska indikatori
Atslēgas vārdi angļu valodā Public officials, customs officials, official's declarations, declaration data, internal control, internal control model, customs authorities, corruption, conflict of inerest, risk, risk indicators
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2017 16:38:22