Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Izcilības pieeja Rīgas Tehniskās universitātes kvalitātes sistēmas pilnveidē"
Nosaukums angļu valodā "Excellence Approach for Improvement of the Quality Management System in Riga Technical University"
Autors Aija Medne
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec., Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec., Juris Iljins
Anotācija Medne A. Izcilības pieeja Rīgas Tehniskās universitātes kvalitātes sistēmas pilnveidē: Bakalaura darbs / A. Medne, I. Lapiņa. – Rīga RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017 – 81 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 27 attēli un 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir, izmantojot izcilības modeļa pašnovērtējuma pieeju, atklāt uzlabojamās jomas un izstrādāt priekšlikumus Rīgas Tehniskās universitātes darbības un kvalitātes sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika veikts literatūras apskats par kvalitātes nodrošināšanu augstākajā izglītībā un salīdzinājums populāriem biznesa kvalitātes modeļiem, izvērtējot kurš no tiem efektīvāk veicinātu RTU kvalitātes sistēmas pilnveidi. Otrajā darba daļā tika analizēta RTU kvalitātes vadības sistēma un veikts pašnovērtējums vadības līmenī, kas tika balstīts uz EFQM Izcilības modeli. Pašnovērtējumā tika vērtēti RTU Izcilības pieejā definētie pieci Veicinātāju kritēriji – Līderība un Vadība, Stratēģija, Personāls, Partnerattiecības un Resursi, Procesi, Produkti un Pakalpojumi. Trešajā darba daļā tika apskatītas steidzami uzlabojamās jomas universitātē un sniegti priekšlikumi RTU kvalitātes sistēmas pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi - RTU veiktais pašnovērtējums vadības līmenī sniedza detalizētu ieskatu universitātes pārvaldībā, ļaujot atklāt problēmas vadības komunikācijā ar personālu, procesu pārvaldībā un partnerattiecību efektīvā vadīšanā. Šo problēmu risināšanai tika sastādīti aktivitāšu plāni universitātes stratēģisko dokumentu aktualizēšanai, personāla apmierinātības vērtēšanai, procesu plūsmu karšu izveidei un vienotas Korporatīvās sociālās atbildības stratēģijas izveidei.
Atslēgas vārdi RTU, EFQM, kvalitātes sistēma, pašnovērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā RTU, EFQM, quality system, self-assessment
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 20:19:10