Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Finanšu iestādes pakalpojumu pārdošanas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Service Sales Improvement at a Financial Institution
Autors Vlada Bistrova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec. Iveta Pokromoviča, Salaspils uzņēmēju biedrība, valdes locekle
Anotācija Bistrova V. Finanšu iestādes pakalpojumu pārdošanas pilnveidošana: Profesionālā bakalaura darbs/ V. Bistrova, R. Greitāne. - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 85 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 21 tabula, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu, 7 angļu, 3 un krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izanalizēt un novērtēt SIA “Citadele līzings un faktorings” darbību, no veiktās analīzes izdarīt secinājumus un izstrādāt trīs pamatotus priekšlikumus līzinga sabiedrības pakalpojumu pārdošanas pilnveidošanai, kas veicinās tās turpmāko izaugsmi. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta Latvija līzinga tirgus attīstība un “Citadele līzings un faktorings” darbība. Šīs daļas ietvaros ir veikta pētījuma objekta un konkurentu līzinga piedāvāto pakalpojumu un produktu klāsta salīdzināšana un analīze, kā arī ir veikta līzinga sabiedrības finanšu stāvokļa analīze. Daļas nobeigumā tiek izveidota uzņēmuma SVID analīze, uz kuras pamata tika izteiktas nepilnības uzņēmuma darbībā. Pētījumu daļā ir aprakstīta autores pastāvīgi izstrādātā un veiktā slepenā klienta vērtēšana, tās posmi, tiek analizēti iegūtie rezultāti. Daļas beigās ir sniegti priekšlikumi apskatītajām problēmām, kas saistītas ar bankas Citadele filiāļu darbinieku nepietiekošo kompetenci un ieinteresētību, apkalpojot līzinga sabiedrības klientus, kā arī ar reklāmas trūkumu. Aprēķinu daļā tiek izstrādātas izvirzīto problēmu trīs risinājuma iespējas: pilnveidotas apmācības bankas Citadele klientu apkalpošanas speciālistiem, šo darbinieku motivēšanas programmas izstrādāšana, ka arī līzinga pakalpojumu reklāmas pasākumu izstrādāšana. Šajā daļā ir noteikti priekšlikumu izdevumi, aprakstīti ieviešanas posmi un prognozēti iegūstamie rezultāti. Daļas beigās tiek apkopoti visi priekšlikumi un noteikts to kopējais efekts uz uzņēmuma darbības rezultātiem. Darba nobeigumā, vadoties no praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, sniegti secinājumi un priekšlikumi līzinga sabiedrības pakalpojumu pārdošanas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi līzings, pakalpojumu pārdošanas pilnveidošana, finanšu iestāde, mārketings, apmācības, motivēšana, reklāma
Atslēgas vārdi angļu valodā leasing, service sales improvement, service quality improvement, financial institution, advertising, incentive program
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 15:55:59