Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla darbības novērtēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmējdarbībā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Personnel Activity Evaluation System in Entrepreneurship"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Tā kā personāla novērtēšanas sistēmas pilda daudz un dažādus mērķus un uzdevumus uzņēmējdarbībā, bet literatūrā ir vērojams novērtēšanas sistēmu metodoloģijas trūkums un praktiskā uzņēmumu darbībā vērojamas vairākas personāla novērtēšanas sistēmas problēmas, personāla darbības novērtēšanas sistēmu pilnveidošanai ir svarīga nozīme un aktualitāte uzņēmējdarbībā. Pētījuma objekts- personāla darbības novērtēšana. Pētījuma priekšmets- personāla darbības novērtēšanas sistēmas problēmas un to pilnveidošanas iespējas. Darba mērķis ir izstrādāt personāla darbības novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmējdarbībā. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams veikt šādus uzdevumus: izpētīt personāla novērtēšanas sistēmas būtību, nozīmi, funkcijas uzņēmējdarbībā un personāla novērtēšanas metodes; izpētīt personāla novērtēšanas sistēmas problēmas uzņēmējdarbībā; izstrādāt efektīvu personāla darbības novērtēšanas sistēmas izstrādes algoritmu; pilnveidot esošās personāla novērtēšanas metodes; pielietot un pārbaudīt piedāvāto pilnveidošanas iespēju ekonomisko lietderīgumu konkrētajā uzņēmumā; izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Par pētījuma avotiem kalpo fundamentāli zinātniskie pētījumi, vispārējā un speciālā literatūra, valsts statistikas dati, periodiskie izdevumi, interneta resursi, reāli pastāvošā uzņēmuma finanšu pārskati, iekšējās personāla datubāzes dati, uzņēmuma veiktie pētījumi, autores veiktie pētījumi. Kā novitātes elementi darbā ir izstrādāti- personāla darbības novērtēšanas sistēmas definīcija, personāla novērtēšanas kritēriju klasifikācija, personāla novērtēšanas metožu klasifikācija, diagnostiskais personāla darbības novērtēšanas modelis, personāla novērtēšanas sistēmas izstrādes algoritms, personāla novērtēšanas sistēmas efektivitātes kritēriju klasifikācija. Darba analītiskajā daļā ir iekļauts Latvijas uzņēmējdarbības attīstības apskats, darba tirgus tendences un pētījuma priekšmeta nozīme tajā, tiek apskatīta personāla novērtēšanas nozīme, definīcijas, personāla novērtēšanas veidi, mērķi un uzdevumi, tiek aprakstītas personāla darbības novērtēšanā izmantojamas metodes, to klasifikācijas un pielietošanas iespējas, tiek atklātas personāla novērtēšanas problēmas un trūkumi uzņēmējdarbībā. Darba teorētiskajā daļā tiek piedāvātas personāla darbības novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas un problēmu risinājumi, tiek izveidota personāla novērtēšanas kritēriju klasifikācija, personāla novērtēšanas metožu klasifikācija, tiek izstrādāts personāla novērtēšanas sistēmas izstrādes algoritms, izveidota personāla novērtēšanas sistēmas efektivitātes kritēriju klasifikācija un diagnostiskais personāla darbības novērtēšanas modelis. Darba zinātniski praktiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība, tiek aprakstīts uzņēmuma personāls un izpētīta uzņēmumā esoša personāla novērtēšanas sistēma. Tiek atklātas un analizētas personāla novērtēšanas sistēmas problēmas uzņēmumā. Uz izvēlētā uzņēmuma personāla bāzes tiek pārbaudītas teorijas daļā piedāvātās personāla novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas, ir pārbaudīts šo pilnveidojumu ekonomiskais lietderīgums konkrētajā uzņēmumā. Galvenie secinājumi, kas izriet no pētījuma ir- personāla darbības novērtēšanas sistēmām ir svarīga loma uzņēmumu personāla efektīvā vadīšanā, darba produktivitātes stimulēšanā, uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanā un visas ekonomikas attīstības veicināšanā. Darbā izstrādātas novitātes un piedāvātas personāla novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas stimulē efektīvu personāla novērtēšanas sistēmu izstrādi, kas savukārt veicina lielāku darbinieku motivāciju, darba ražīgumu un uzlabo uzņēmumu darbības efektivitāti.
Atslēgas vārdi Personāla novērtēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmējdarbībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Personnel Activity Evaluation System in Entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 09:45:44