Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pilnveide SIA "Sistēma"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process in the "Sistēma" Ltd"
Autors Aija Nelsone
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec., Raimonda Liepiņa
Recenzents Mg.oec., Ivars Lodiņš
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Procesu pilnveide SIA “SISTĒMA”. Maģistra darbā tiek apskatītas dažādas pieejas procesiem un to grupēšanas veidiem. Apskatīti biežāk pielietotie procesu grupēšanas veidi. Izvērtētas procesu vadības metodes informācijas tehnoloģiju jomā, riska jēdziens un tā nozīmīgums procesu pilnveidei. Veikta normatīvā regulējuma analīze datu drošības jomā, izvērtējot Vispārējo datu aizsardzības regulu, valsts likumdošanu un standarta ISO 27001:2013 prasības. Darbā novērtēta SIA “SISTĒMA” darbības efektivitāte, balstoties uz rentabilitātes rādītājiem. Izmantojot EFQM izcilības modeļa kritēriju par procesiem, novērtēta organizācijā esošo procesu vadība. Izvērtēts SIA “SISTĒMA” risku vērtēšanas process un struktūra uzņēmumā. Veikta kritisko kļūdu cēloņu analīze pamatprocesā. Balstoties uz rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi procesu pilnveidei integrējot standartu prasības un risku vadību. Aprēķināts ekonomiskais pamatojums procesu pilnveidei, ar kuru autore apstiprina procesu pilnveides nepieciešamību. Darbā izmantotie pētījuma avoti: fundamentāli zinātniskie pētījumi un apraksti, zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumi, publikācijas par zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātiem, vispārējā speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, standarti, statistikas dati, uzņēmuma nepublicēti materiāli, interneta resursi, autores veiktie pētījumi. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām un nobeiguma. Darbā ir 83 lapas. Izmantots 61 informācijas avots. Izvietotas 16 tabulas un 34 attēli, darbam ir 3 pielikumi
Atslēgas vārdi Procesu pilnveide, risku vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Process improvement, rrisk managemant
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 02:26:12