Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstoša produkta vadības pilnveide pārtikas ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Non-conforming Product Management in the Food Production Company"
Autors Nataļja Pasijaka
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Svetlana Mjakuškina
Anotācija Pasijaka, N. Neatbilstoša produkta vadības pilnveide pārtikas ražošanas uzņēmumā: Bakalaura darbs / N. Pasijaka, J. Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu valodā, 4 avoti angļu valodā, 3 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi uz 15 lpp. Darba mērķis ir sniegt priekšlikumus neatbilstoša produkta vadības pilnveidei pārtikas ražošanas uzņēmumā, lai samazinātu reklamāciju skaitu par 30%. Pirmajā darba daļā tika izpētītas, salīdzinātas un apzinātas dažādu autoru teorētiskas nostādnes par procesu pieeju, to būtību un klasifikāciju. Tika aprakstītas arī kvalitātes vadības un procesu pilnveides metodes, kā arī tika izskatīti kvalitātes pārvaldības principi. Otrajā darba daļā tika veikta pārtikas ražošanas uzņēmuma darbības izpēte kopumā, detalizētāk izskatot kvalitātes vadību uzņēmumā. Tika analizēta atbilstības novērtēšana un neatbilstoša produkta vadība, kā arī tika izpētīti reklamāciju reģistra un laboratorijas atklāto neatbilstību reģistra dati, uz kā pamata tika izstrādāta Pareto grafiskā analīze. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem, tika atklāti neatbilstoša produkta vadības trūkumi un galvenie neatbilstību cēloņi. Trešajā darba daļā tika izstrādāti priekšlikumi neatbilstoša produkta vadības pilnveidei. Tika izstrādāts priekšlikumu īstenošanas plāns, kur tika aprakstītas nepieciešamas darbības, atbildīgās personas un termiņi, kā arī tika sniegts finansiālais pamatojums, balstīts uz potenciāliem ieguvumiem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka ir nepieciešamība uzlabot degustācijas kārtību, kas palīdzēs palielināt atklāto neatbilstību skaitu. Ir nepieciešams arī pilnveidot neatbilstoša produkta vadības procedūru un rīkot apmācības darbiniekiem. Īstenojot izstrādātos priekšlikumus, ir iespēja samazināt neatbilstoša produkta nonākšanu pie patērētāja, līdz ar to samazinot pārtikas ražošanas uzņēmuma kvalitātes izmaksas.
Atslēgas vārdi Neatbilstoša produkta vadības pilnveide pārtikas ražošanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Non-conforming Product Management in the Food Production Company
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 11:45:36