Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nodokļu sistēmas pilnveidošana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Tax system improvement in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Ketners
Anotācija Nodokļi ir valsts līdzeklis, ar kuru palīdzību īstenot dažādus mērķus un tiem ir instrumentāla loma, kuru valsts uzņemas, pamatojoties uz sabiedrības noteiktām attīstības funkcijām. Šīs funkcijas ietekmē gan ekonomiskā situācija, gan valsts budžeta deficīts un citi faktori. Ekonomikas straujā lejupslīde un ienākumu kritums valsts kopējā budžetā ir Latvijas aktuālākā šābrīža problēma. Tas saistīts ne tikai ar augsto bezdarbu, bet arī ar uzņēmēju maksātnespēju, ražošanas uzņēmumu slēgšanu vai to pārcelšanu uz citām valstīm. Dažu nodokļu augstais slogs un strauji mainīgā likumdošana ir tikai viena no mūsdienu valsts un uzņēmēju kopējām problēmām, kura vai nu veicina, vai grauj uzņēmumu attīstību. Savukārt, valdībai īsti nesanāk atgūt uzticību par godprātīgi maksātiem nodokļiem, ka tie tiks izlietoti tikai un vienīgi sabiedrības labklājības uzlabošanai, un visu kopējām interesēm. Latvijā neapzināti ir iestājies senākais izdzīvošanas princips - izdzīvo stiprākais. Pēc šāda principa vietējais uzņēmējs realizē nodokļu apiešanas shēmu, ko dēvē par ēnu ekonomiku. Izveidojas apburtais loks: arvien vairāk rodas aplokšņu algu, nodokļu mahināciju un naudas atmazgāšanas operāciju; arvien lielāks veidojas nodokļu naudas budžeta iztrūkums. Valsts reakcija: palielināt nodokļus ar mērķi iegūt lielākus ieņēmumus! Uzņēmēju pretreakcija pēc iespējas mazāk maksāt nodokļus. Vispārīgi aplūkojot situāciju šodienas Latvijā, tiek izvirzīta maģistra darba problēma nepietiekami nodokļu ieņēmumi, acīmredzami nepareiza nodokļu politikas un to administrēšanas procesa izveide. Par pētījuma objektu izvirzot Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, nosakot pētījuma priekšmetu nodokļu ieņēmumu palielināšanu un nodokļu sistēmas administrēšanas uzlabošanu. Pētījuma mērķis ir izvirzīt priekšlikumus ēnu ekonomikas mazināšanai, tādā veidā nodrošinot valsts budžeta nodokļu ieņēmumu palielināšanu. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: izanalizēt pastāvošo Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, nodokļu ieņēmumu nozīmi valsts budžeta veidošanā un nodokļu ieņēmumu ietekmējošos faktorus; izpētīt un izanalizēt ēnu ekonomikas rašanās cēloņus, izvirzīt priekšlikumus tās mazināšanai, ar nolūku palielināt nodokļu ieņēmumus; izpētīt nodokļu administrēšanas procesu un kontroles mehānismu, izstrādāt priekšlikumu tā efektivitātes palielināšanai. Maģistra darbā izvirzīta hipotēze pilnveidojot nodokļu politiku un padarot to efektīvāku atbilstoši LR likumdošanā noteiktajām ekonomikas attīstības tendencēm, mazinās ēnu ekonomikas īpatsvars. Maģistra darba izstrādē tika izmantoti dažādi literatūras avoti latviešu un ārzemju autoru darbi ekonomikas un finanšu pārvaldības jomā, Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdevumi, Valsts ieņēmuma dienesta gada pārskati, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas pārskati, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie dokumenti, periodiskie izdevumi, interneta avoti, kā arī cita literatūra. Maģistra darba izstrādāšanā tika izmantotas šādas pētījuma metodes: statistiskās analīzes metodes; salīdzināšanas metodes; grafiskā metode un tabulas. Sakarā ar to, ka nodokļu sistēmā ietilpst daudzi nodokļi, pētījums ir ierobežots, sīkākai izpētei un analīzei izvirzot trīs nodokļu veidus: uzņēmuma ienākuma nodoklis; iedzīvotāju ienākuma nodoklis; pievienotās vērtības nodoklis. Maģistra darba novitātes ir šādas: 1. Ēnu ekonomiku ietekmējošo faktoru sistematizācija un to novēršanas mehānisma izstrāde. 2. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksāšana kontroles procesa pilnveidošana, padarot to efektīvāku un sniedzot valsts budžetā papildus ieņēmumus. Darba rezultāti tika prezentēti 51. Rīgas Tehniskās universitātes studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē. Maģistra darba analītiskajā daļā apskatīta nodokļu sistēma un veikta tās analīze. Tika apkopoti un pētīti nodokļu ieņēmumi kopbudžetā, nodokļu ieņēmumu īpatsv
Atslēgas vārdi NODOKĻU SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA LATVIJĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā TAX SYSTEM IMPROVEMENT IN LATVIA
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 16:10:29