Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "SIA „Speciālā metināšana” gada pārskata analīze un novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Annual Report Analysis and Evolution at the “Speciālā metināšana” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents T.Vanaga, RTU lektore
Anotācija Elgas Jakoveles diplomdarbs SIA Speciālā metināšana gada pārskata analīze un novērtēšana ir izstrādāts Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Muitas un nodokļu administrēšanas studiju programmas ietvaros. Diplomdarba hipotēze: uzņēmuma finanšu pārvaldības process ir darbietilpīgs, bet nozīmīgs. Izpētot finansiālā stāvokļa izmaiņas, būs iespējams sniegt priekšlikumus finanšu kontroles pilveidošanai. Saskaņā ar izvirzīto hipotēzi, diplomdarba mērķis ir iepazīties un izpētīt uzņēmuma finanšu pārskatu informāciju, analizēt to un sniegt tās vispārēju novērtējumu. Analizējot absolūtos un relatīvos rādītājus, noteikt ,vai uzņēmums ir maksātspējīgs, likvīds un rentabls, atklāt trūkumus un nepilnības un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Atbilstoši darba mērķim, diplomdarba risināti šādi uzdevumi: 1. Sagatavot SIA Speciālā metināšana darbības raksturojumu; 2. Noskaidrot uzņēmuma finanšu darbības analīzes un vērtēšanas rādītājus; 3. Analizēt uzņēmuma finanšu stāvokli un veikt nepieciešāmos aprēķinus; 4. Sagatavot uzņēmuma finansiālās darbības analīzes rezultātu vērtējumu. Atbilstoši formulētajiem darba uzdevumiem, pētījuma rezultāti strukturēti trijās sadaļās. Pirmajā sadaļā tiek sniegts uzņēmuma vispārīgs raksturojums tā vēsture, izaugsme un attīstība laika gaitā, uzņēmuma darbības veids, sadarbības partneri un organizatoriskā struktūra. Otrajā sadaļā veikta uzņēmuma iekšējo (vadības stila, uzņēmuma stratēģījas, īstermiņa un ilgtermiņa mērķu, pakalpojumu procesu un saimniecisko resursu) un ārējo (petērētāju, konkurentu, mērķa tirgus un izplatīšanas kanālu) vides ietekmējošo faktoru analīze, kā arī sniegts SVID izvērtējums. Trešajā sadaļā ir uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums, balstoties uz bilances, peļņas (zaudējumu) pārskata vertikālo jeb struktūras un horizontālo jeb dinamikas analīzi, finanšu rādītāju ( likviditāte, maksātspēja, rentabilitāte u.c.) analīzi un novērtējumu. Balstoties uz veikto analīzi un izpēti, tiks izstrādāti atbilstoši secinājumi un priekšlikmi. Diplomdarba apjoms ir 62 lapaspuses, kas satur 13 attēlus, 20 tabulas. Darba izstrādei izmantots 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SIA Speciālā metināšana gada pārskata analīze un novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis and Evaluation of SIA Speciālā metināšana Annual Report
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 12:27:38