Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Tirgus uzraudzības pasākumu piemērošana"
Nosaukums angļu valodā "Application of market surveillance measures"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Sviķe, VID MP nodaļas vadītāja
Recenzents A.Čevers, RTU docents
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba temats „Tirgus uzraudzības pasākumu piemērošana”. Darba apjoms ir 61 lappuse, ietverot 7 attēlus, 4 tabulas. Ir pievienoti arī 4 pielikumi. Darbā izmantoti 34 literatūras avoti. Diplomdarba mērķis ir izpētīt muitas iestāžu lomu, darbojoties tirgus uzraudzībā, noskaidrot muitas iestāžu nosacījumu izpildi, vai tā ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām un vai tā ir efektīva. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: • pamatojoties uz speciālo literatūru, izpētīt patērētāja nozīmi tirgus procesos, patērētāja uzvedību un to ietekmējošos faktorus tirgū; • apskatīt patērētāju tiesību aizsardzības kustības attīstību globālā līmenī; • izmantojot normatīvos aktus raksturot tirgus uzraudzības pasākumu organizēšanu Latvijā; • raksturot muitas iestāžu lomu tirgus uzraudzībā; • salīdzināt un raksturot kontrolējamo preču – individuālo aizsardzības līdzekļu, rotaļlietu un medicīnisko ierīču prasības laišanai brīvā apgrozībā • izmantojot valsts tirgus uzraugošo institūciju statistiskos materiālus un plašsaziņas līdzekļus, konstatēt un analizēt tirgus uzraudzības efektivitāti. Diplomdarba objekts ir tirgus uzraudzība, kā nozīmīgs process, kurš kontrolē preces un sabiedrības drošību, savukārt diplomdarba priekšmets ir tirgus uzraudzības iestādes, šajā gadījumā tā ir muitas iestāde, kurai diplomdarbā ir pievērsta lielāka uzmanība, uzsverot tirgus uzraudzības iestāžu un muitas iestāžu veidoto sadarbību, kas veicina efektīvāku kontroles mehānismu. Darbs strukturēts četrās nodaļās un deviņās apakšnodaļās. Pirmajā nodaļā „Ar tirgus uzraudzību saistītie teorētiskie aspekti” tiek pētīts patērētāja jēdziens, viņa uzvedību ietekmējošie faktori tirgū. Kā arī ir pētīta tirgus uzraudzības attīstība un organizēšana Latvijā. Šajā nodaļā tiek apskatīta patērētāju aizsardzības kustības izveidošanās un attīstība, kā arī tiek raksturota Eiropas Savienības likumdošanas attīstība. Otrajā nodaļā „Muitas iestāžu loma tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanā” tiek raksturota muitas iestāžu loma darbojoties tirgus uzraudzībā, kā arī veicamie uzdevumi preču importa gadījumā. Trešajā nodaļā „Tirgus uzraudzības pasākumu īstenošana atsevišķām preču grupām” tiek apskatītas trīs preču grupas – individuālie aizsardzības līdzekļi, rotaļlietas un medicīniskās ierīces, apskatītas to īpatnības, prasības laišanai brīvā apgrozībā. Noslēguma nodaļā „Statistikas datu analīze par tirgus uzraudzības pasākumu piemērošanu” tiek apskatīti pārbaudāmo preču statistikas dati par 2008.gadu, 2009.gadu un 2010.gadu, izveidotas kopsavilkuma tabulas preču grupām – individuālie aizsardzības līdzekļi, rotaļlietas, medicīniskās ierīces, lai izpētītu cik un kādās preces tiek aizturētas un kādas procedūras tām tiek piemērotas, veicot tirgus uzraudzību, kā arī tiek izpētīts, kādus uzdevumus un projektus izstrādā un realizē tirgus uzraudzības iestādes – muitas iestādes un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Darbā formulēto uzdevumu risināšanā tiek pielietotas literatūras, statistisko un normatīvo aktu izpētes metodes. Darba beigās formulēti galvenie secinājumi par tirgus uzraudzības pasākumu piemērošanu, kā arī balstoties uz veikto pētījumu sniegti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Tirgus uzraudzība, muitas iestādes
Atslēgas vārdi angļu valodā Market survelance, customs authorities
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 12:24:02