Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Monopolizācijas process mūsdienu uzņēmējdarbības jomā"
Nosaukums angļu valodā "Monopolization process in todeys entrepreneurship"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof. Dr.oec. J.Saulītis
Recenzents Lekt. Mg.oec. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darbā „Monopolizācijas process mūsdienu uzņēmējdarbībā” ir apskatīta monopolizācijas procesa būtība, izcelsmes avoti, norises principi un aktualitāte mūsdienu uzņēmējdarbības jomā, kā arī sniegts dotā procesa novērtējuma tā izraisīto sabiedrības ieguvumu un zaudējumu kontekstā. Bakalaura darbā pamatjautājums bija monopolizācijas procesa izraisīto efektu noteikšana, kvantitatīvā analīze un realizēšanas iespēju novērtēšana Latvijas mobilo sakaru tirgus apstākļos, kā arī monopolizācijas procesa empīriska attīstības modeļa izstrādāšana, izmantojot tirgus tipu raksturiezīmju un īpašību vēsturiskās attīstības analīzes rezultātus. Bakalaura darbā tika izmantoti tirgus monopolizācijas pakāpes noteikšanas rādītāji un no ekonometriskās aktualizācijas atsevišķu pētāmās nozares uzņēmumu tirgus stāvokļiem, kas palīdzēja veicama pētījuma ietvaros noteikt katra uzņēmuma uzstādītā cenu līmeņa ietekmi uz tā tirgus monopolizācijas iespējām. Bakalaura darba struktūra iekļauj sevī ievadu, divas pamatdaļas: analītisko un pētījuma(aprēķinu), nobeigumu, kas sastāv no secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem, kas iekļauj papildus palīgmateriālus dotā bakalaura darba ietvaros veicamā pētījuma attīstībai. Bakalaura darba ievadā ir noteiktas izvēlētas tēmas aktualitāte, mērķi, uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, kā arī pētījuma metodoloģija, kuri tika izmantoti definēto mērķu sasniegšanai un uzstādīto uzdevumu izpildīšanai. Bakalaura darba analītiskajā daļā tika raksturoti monopolizācijas procesa pamata jautājumi un būtība, raksturoti vēsturiskie un mūsdienu attīstības posmi, sniegta plašāka informācijas par veicamā pētījuma metodoloģijas pamatjēdzieniem, izveidota teorētiska bāze veicama pētījuma analītiskam izklāstam. Bakalaura darba pētījuma un aprēķinu daļa tika kvantitatīvi analizēts Latvijas mobilo sakaru tirgus, skaitliski noteikta tā monopolizācijas pakāpe, izdalīts pragmātiskākais pēc vadīšanas stila uzņēmums, kas potenciāli spēj aizņemt līdera pozīciju un monopolizēt minēto tirgus, veikta monopolizācijas tendenču tālākās attīstības prognoze. Bakalaura darba nobeigumā tika izdarīti analītiskie secinājumi par monopolizācijas procesa būtību, cēloņiem, īpašībām un sekām, kā arī apkopoti veiktā pētījuma rezultāti, kā arī sniegti priekšlikumi katra pētāmā uzņēmuma cenu politikas optimizēšanas ziņā. Bakalaura darbs sastāv no 97 lapas pusēm, neieskaitot 12 pielikumus. Bakalaura darbs izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 11 attēli (shēmas, grafiki, diagrammas), 19 formulas, 23 tabula un 25 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Monopolizācijas process, uzņēmējdarbība, pieprasījuma elastīgums, monopolizācijas raksturiezīmes
Atslēgas vārdi angļu valodā Monopolization process , entrepreneurship, demands flexibility, monopolization main aspects
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 20:24:02