Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Biroju iekārtošanas problēmas un iespējamie risinājumi profesionālajās biroju ēkās
Nosaukums angļu valodā Problems and possible solutions of office equipping in professional office buildings
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Valērijs Komisarovs
Anotācija Mūsdienās biroju telpas tiek iekārtotas ļoti dažādos veidos. Biroji tiek iekārtoti gan jaunajos biroju centros, gan renovētajās vēsturiskajās ēkās, gan bijušajās rūpnīcu ēkās. Darba devēju vidū pakāpeniski parādās atziņa par to, ka rūpīgi izstrādāts un izveidots biroja iekārtojums var sekmēt uzņēmuma attīstību. Darba tēmas izvēle ir pamatota ar to, ka mēs dzīvojam straujas konkurences laikmetā, kad lai gūtu panākumus ir nemitīgi jāattīstās un jāmeklē jaunus darbības efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanas iespējas. Viens no uzņēmuma snieguma uzlabošanas paņēmieniem ir nekustamā īpašuma efektīvā izmantošana. Nekustamā īpašuma ietekmi uz uzņēmuma izmaksām var apskatīt no dažādām pusēm. No vienas puses, ir jāaplūko telpu izmantošanas efektivitāti, novērtējot īrējamās telpas platību un nomas maksu, cik biroja platības tiek reāli izmantots darba vajadzībām un kādi ir biroja uzturēšanas izdevumi. No otras puses, ir jāsaprot, ka darba videi ir liela ietekme uz darbinieku sniegumu, kas izpaužas cilvēku veselībā un produktivitātē. Ir jāizvērtē vai birojs sekmē darbinieku labsajūtu, sadarbību un ražīgumu. Visu minēto rādītāju uzlabošanos var panākt pārdomāti iekārtojot biroja vidi. Biroja iekārtošana ir darbietilpīgs process, kas ilgst vairākus mēnešus un tajā piedalās vairākas iesaistītās puses. Lai gan jauno projektu attīstītāji, gan esošo ēku īpašnieki un apsaimniekotāji, gan potenciālie telpu nomnieki (uzņēmumu vadītāji) nepieļautu kļūdas, zaudējot laiku un resursus, ir jāapzinās ar kādām problēmām viņiem var nākties saskarties strādājot pie biroja iekārtošanas. Pētījuma objekts ir specializēto biroju ēku biroju iekārtošanas problēmas. Pētījuma priekšmets ir iespējamie biroja iekārtošanas problēmu risinājumi. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot izplatītākās biroju iekārtošanas problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus, balstoties uz aktuālajām biroju segmenta tirgus tendencēm. Maģistra darba hipotēze ir biroju iekārtojums būtiski ietekmē darbinieku produktivitāti un rezultātā uzņēmuma sniegumu. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši darba uzdevumi:  izanalizēt Latvijas NĪ tirgus biroju segmentu;  apkopot un analizēt informāciju par specializētajām biroja ēkām;  apkopot un izanalizēt informāciju par biroju iznomāšanas un iekārtošanas procesu;  izanalizēt biroja iekārtojuma ietekmi uz darba procesu, darbinieka produktivitāti;  identificēt galvenās problēmas biroju iekārtošanas procesā;  ierosināt iespējamos identificēto problēmu risinājumus. Analītiskajā daļā ir apskatīts Latvijas nekustamā īpašuma tirgus biroju segments, darba vides ietekme uz darbinieku veselību un produktivitāti, to sasaiste ar darbinieka apmierinātības līmeni. Ir apskatīti darbinieku neapmierinātības iemesli, ka arī ilgtspējīgā biroja iekārtošanas ietekme uz darbinieku un uzņēmuma sniegumu kopumā. Teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par profesionālajām biroju ēkām un to tehniskajiem parametriem, par biroju darba vidi un to ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli. Teorētiskās daļas noslēgumā ir aprakstīts biroju iznomāšanas un iekārtošanas procesu posmi, ka arī ilgtspējīgā biroja iekārtošanas process. Darba praktiskajā daļā ir identificētas galvenās biroju iekārtošanas problēmas un izdarīti secinājumu par identificēto problēmu aktualitāti. Praktiskās daļas noslēgumā ir izstrādāti metodiskie norādījumi, kas tiek piedāvāti kā iespējamais risinājuma veids vienai no identificētajam problēmām. Maģistra darba zinātniski praktiskā novitāte ir uzņēmumu ilgtspējīgā biroja iekārtošanas metodisko norādījumu izstrāde. Ilgtspējīgā biroja iekārtošanas metodiskie norādījumi sniegtu Latvijas uzņēmējiem - biroju nomniekiem, praktisku pamācību par to, kā saviem spēkiem ieviest ilgtspējīgās darba vides idejas savā birojā. Maģistra darbs sastāv no 86 lpp., un satur 23 attēlus un 1 tabulu. Darbā tika izmantoti 67 literatūras un citi avoti.
Atslēgas vārdi Biroju ēkas, biroju iekārtošanas process, ilgstspējīgais birojs
Atslēgas vārdi angļu valodā Office buildings, office equipping process, sustainable office
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2017 22:59:26