Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Energoapgādes ekonomiskie aspekti Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Economic aspects of energy supply in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.sc.ing., doc. G.Kozaka
Anotācija šodien dzīve bez elektroenerģijas praktiski nav iedomājama. Tā nodrošina attiecīgu komforta līmeni jebkurā mājā, bez elektroenerģijas nav iedomājami ražošanas procesi, pakalpojumu sektors arī ir atkarīgs no elektroenerģijas, jo ir tās patērētājs. Enerģija vistiešākajā veidā ietekmē ekonomiku, valsts iedzīvotājus un uzņēmējus. Stabilitāte energoapgādē ir būtisks priekšnosacījums veiklsmīgai saimnieciskajai darbībai. Bez enerģijas izmantošanas nav iedomājama neviena cilvēka dzīve. Ikvienai valstij ir būtiski stiprināt tās enerģētisko efektivitāti un neatkarību, lai garantētu saviem pilsoņiem enerģijas pieejamību. Enerģētika kā nozare ietver enerģijas resursu izpēti, ieguvi, iegādi, ražošanu, pārvaldīšanu, transportēšanu, sadalīšanu, uzglabāšanu un realizāciju. viena no galvenajām enerģētikas nozares problēmām ir tieši saistīta ar energoresursu ieguvi. To apjoms visā pasaulē sarūk, tādējādi sadārdzinot enerģijas gala patēriņa cenu. savukārt plašais energoresursu patēriņa pieaugums, būtiski ietekmē vides kvalitāti. CO2 izmeši izraisa globālo sasilšanu kā rezultātā bojā var iet būtiska daļa dzīvo būtņu un augu. Šajā darbā autore mēģina rast iespējamos risinājumus elektroapgādes efektivitātes veicināšanai LAtvijā. Apskatīti galvenie riski elektroenerģijas nozarē, veikta to analīze un meklēti risinājumi to novēršanai vai samazināšanai. Izstrādājot šo darbu, autore aplūkoja pieejamo informāciju par iespējamiem risinājumiem, kas palīdzētu samazināt Latvijas energoatkarību no energoresursu piegātātāj valstīm. Kā viens no veidien, kā risināt problēmas enerģētikā ir energoapgādes efektivitātes veicināšana. Pašreizējā situācijā par galveno stimulu no patērētāju viedokļa ir pieaugošās elektroenerģijas cenas. Kā liecina pētījumi daudzās augsti attīstītās valstīs ar lielu energoefektivitāti tieši augstās enerģijas cenas ir veicinājušas šo procesu attīstību un iedzīvotāju plašo līdzdalību. Otrs veidz kā sekmēt energoapgādes efektivitāti paralēli jau minētajiem projektiem ir enerģijas ražošanā ieviest arvien vairāk atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kas būtiski uzlabotu gan valsts ekonomisko stāvokli, gan ir videi draudzīgs enerģijas ražošanas veids. Kā autore noskaidroja pētījumos, lAtvijā ir liels atjaunojamo energoresursu neizmantotais potenciāls. Pašlaik vienīgais atjaunojamo energoresursu veids, kura reāli pieejamais potenciāls ir pilnībā izmantots ir hidroenerģija. Bet tādi pieejamie resursi kā vējš, saule, kūdra, koksne, biomasa pagaidām tikai sāk parādīties Latvijas elektroenerģijas bilancē. šo resursu izmantošana dotu lielu ekonomisko labumu, kā arī enerģijas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi būtiski veicina jaunu tehnoloģiju izpēti un ieviešanu, ražošanas sektora attīstību un konkurētspēju, jaunu darba vietu rašanos, kas savukārt ir sociālais labums. Maģistra darba mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti sekojoši uzdevumi: •izpētīt un analizēt elektroapgādes nozares attīstību Latvijā; •analizēt Latvijas enerģētikas lomu Eiropas Savienībā; •izpētīt enerģētikas efektivitātes novērtēšanas metodes; •raksturot un analizēt aspektus, kuri ietekmē nozares efektivitāti; •rast iespējamos risinājumus energoapgādes efektivitātes palielināšanai; Maģistra darba pētījuma objekts ir energoapgādes sistēma LAtvijā, elektroenerģijas ražošana, pārvalde un sadale ir pētījuma priekšmets. darba gaitā izmantotas statistisko datu analīzes metodes, mikroekonomikas un makroekonomikas analīzes metodes. darba gaitā izstrādātas sekojošas novitātes:1)energoapgādes efektivitātes nodrošināšanas modelis un 2) izstrādāti energoefektivitāti veicinoši projekti un to ieviešanas perspektīvas.
Atslēgas vārdi vides ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā environmental economics
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 21:37:28