Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Valsts budžeta izpildes uzraudzība Valsts kasē"
Nosaukums angļu valodā "State Budget Performance Monitoring at State Treasure"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Lai valsts varētu veikt savas funkcijas, tās rīcībā ir jābūt noteiktam naudas līdzekļu kopumam. Tāpēc var teikt, ka valsts finanšu vadības pamatā ir budžets. Valsts budžets ir valsts naudas ieņēmumu un izdevumu saraksts, kas tiek sastādīts noteiktam laika periodam. Budžeta izdevumi ir tie finansiālie līdzekļi, kas nepieciešami valdībai, kā arī citām valsts institūcijām un pašvaldībām valsts pienākumu izpildei. Šie līdzekļi ir ierobežoti un tiem jābūt saskaņotiem ar budžeta ieņēmumiem. Liela nozīme ir tam, cik sekmīgi tiek realizēts budžeta process, kas saistās ar budžeta projekta izstrādāšanu un budžeta izpildi. Valsts budžeta projekta izstrādāšanas posmā tiek noteikti mērķi, kas būtu jāsasniedz realizējot konkrētas programmas. Šo mērķu sasniegšanā, liela nozīme ir budžeta izpildes uzskaitei un kontrolei. Valsts budžeta efektīvas kontroles nodrošināšanai nepieciešams garantēt visu finanšu operāciju uzskaiti atbilstoši izveidotajiem uzskaites pamatprincipiem. Ja valsts budžeta process tiek sekmīgi realizēts, tad tas ietekmē izvēlēto mērķu sasniegšanu. Valsts kasei ir būtiska nozīme budžeta izpildes uzraudzībā, bet šis jautājums ir diezgan maz pētīts. Maģistra darba mērķis ir analizēt Latvijas valsts budžeta izpildes procesu un izdarīt secinājumus par budžeta izpildes organizāciju, uzraudzību un kontroli, kā arī izteikt priekšlikumus par budžeta izpildes uzraudzības uzlabošanu. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: - Latvijas valsts budžeta veidošanās analīze; - Latvijas budžeta sistēmas un struktūras analīze; - Valsts kases nozīmes valsts budžeta izpildes uzraudzībā analīze; - Latvijas valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes analīze; - Izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus par valsts budžeta izpildes organizāciju Valsts kasē. Valdībai ir svarīgi realizēt visus posmus valsts finanšu vadībā, jo tas sekmē nodrošināt ilgspējīgu, stabilu un līdzsvarotu ekonomikas attīstību, sekmējot valsts iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā. Tāpēc maģistra darba pirmajā daļā tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar valsts budžeta veidošanas pamatprincipiem, budžeta sistēmu un valsts budžeta procesu. Valsts kase ir institūcija, kas asignē un veic maksājumus noteiktiem mērķiem no valsts budžeta ieņēmumiem, organizē un veic valsts budžeta uzskaites un uzraudzības funkcijas, kā arī veic pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu sadali atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Tāpēc darba otrajā un trešajā daļā tiek apskatīta Valsts kases organizatoriskā struktūra, tās funkcijas un nozīme budžeta izpildes un uzraudzības procesā. Lai analizētu valsts budžeta izpildes galvenās tendences un to atbilstību valdības noteiktajiem mērķiem, darba ceturtajā daļā tiek analizēti valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes rādītāji. Darba struktūru veido četras nodaļas, kas izklāstītas uz 83 lapām. Tēmas labākai uzskatāmībai darbā tika iekļauti 14 attēli, 5 tabulas, kā arī 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā budget
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 17:11:21