Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Telekomunikāciju uzņēmuma attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Development Strategy of Telecommunications Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Kuzmina Jekaterina, Dr.sc.adm.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Telekomunikāciju uzņēmuma attīstības stratēģija”. Darba tēma ir aktuāla, jo uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādes mērķis galvenokārt ir saistīts ar uzņēmuma konkurētspējas veicināšanu, kas dod iespēju gan pilnveidot uzņēmuma darbību, gan uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus. Stratēģiju novērtēšanas pasākumiem ir ļoti liela loma uzņēmuma attīstības nodrošināšanai, jo šobrīd telekomunikāciju nozarē notiek strauja izaugsme, kas pārvērš šo nozari par pievilcīgu jauniem uzņēmumiem. Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos par īpaši svarīgu aspektu kļūst veiksmīga stratēģiskā vadīšana augošas konkurences apstākļos, kas var būt par ārkārtīgi svarīgu panākuma faktoru, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma vai saimnieciskās darbības veida. Darba mērķis ir balstoties uz veikto pētījumu rezultātiem, izstrādāt uzņēmuma vajadzībām atbilstošu attīstības stratēģiju. Darba hipotēze ir pieradīt, ka uzņēmuma iekšējās un ārējās vides faktori būtiski ietekmē uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādi. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā daļā tiek aprakstītas telekomunikāciju nozares attīstības tendences, uzņēmuma raksturojums, uzņēmuma ekonomisko rādītāju novērtējums, finansiālo rādītāju analīze, kā arī konkurentu analīze, uzņēmuma SVID analīze un uzņēmuma pastāvošām stāvoklim atbilstošās stratēģijas noteikšana. Otrajā daļā tiek raksturots stratēģiskās plānošanas jēdziens un būtība, attīstības stratēģiju atlases un novērtēšanas metodes, definēts stratēģiju izstrādes process, ka arī izstrādāts attīstības stratēģijas izstrādes algoritms un attīstības stratēģijas atlases un novērtēšanas algoritms, izmantojot dažas attīstības stratēģiju atlases un novērtēšanas metodes. Trešajā daļā tiek izstrādāta uzņēmuma SVID matrica, izmantojot attīstības stratēģijas izstrādes algoritmu un attīstības stratēģijas atlases un novērtēšanas algoritmu, kā arī veikta uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde un novērtējums. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 85 lpp., tajā ir iekļauts 21 attēls, 20 tabulas un 3 formulas. Informācijas izklāsts ir balstīts uz 40 literatūras avotiem un 6 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Tīklu analīzes metode, hierarhijas analīzes metode, finansiālo rādītāju analīze, SVID analīze, DIVS analīze, attīstības stratēģijas atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Analytic network process, analytic hierarchy process, financial performance analysis, SWOT analysis, TOWS analysis, selection of development strategy
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2016 13:07:21