Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Procesu vadības sistēmas pilnveidošana juridisko pakalpojumu birojā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management System in the Law Office"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA M.Millers
Recenzents Dr.sc.ing.,prof.J.Mazais
Anotācija ANOTĀCIJA Karlsone K. Procesu vadības sistēmas pilnveidošana juridisko pakalpojumu birojā: Maģistra darbs K.Karlsone, M.Millers. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko programmu nodaļa, profesionālā biznesa vadības maģistra studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība 2011. 104 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Tajā ir iekļautas 12 tabulas, 21 attēls un 5 pielikumi. Maģistra darba apjoms bez pielikumiem ir 104 lpp. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 35 darbā izmantotie avoti 18 latviešu valodā, 13 angļu valodā, 3 vācu valodā un 1 krievu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt zvērinātu advokātu biroja BDO Zelmenis&Liberte procesu vadības sistēmas uzlabojumus, kas ļautu birojam strādāt saskaņā ar sakārtotiem un savstarpēji akceptētiem procesiem, līdz ar to produktīvāk izmantojot esošos darbinieku, finanšu un laika resursus. Maģistra darbs paredzēts praktiskai pielietošanai. To veido ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi, priekšlikumi un pielikumi. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek novērtēta un analizēta esošā procesu vadība advokātu birojā BDO Zelmenis&Liberte, apskatītas galvenās procesu vadības problēmas, salīdzināta procesu pieeja birojā ar teorijā minētajiem pētījumiem un atziņām. Biežāk sastopamie traucēkļi efektīvas procesu vadības sistēmas nodrošināšanā ir augstākās vadības neiesaistīšanās, visa personāla neiekļaušana procesā, nepietiekama attīstības uzraudzīšana, termiņu neievērošana, neefektīva resursu sadale atsevišķos procesos. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek aplūkoti procesi, to būtība, procesu vadības sistēmas pilnveidošanas teorētiskās nostādnes, izceltas sistēmas priekšrocības, īpaši pakalpojumu segmentā. Tāpat, teorētiskajā daļā tiek apskatīti uzņēmuma iekšējās un ārējās vides faktori, kā arī atsevišķu procesu organizēšanas ietekme uz uzņēmuma darbību un efektivitāti. Praktiskās daļas sākumā izveidots zvērinātu advokātu biroja raksturojums procesu vadības izpratnē. Balstoties uz analītiskajā daļā veikto izpēti, tiek ieteikti risinājumi zvērinātu advokātu biroja BDO Zelmenis&Liberte procesu vadības sistēmas uzlabošanai. Praktiskās daļas noslēgumā ir izstrādāts jauninājumu ieviešanas plāns ar nepieciešamo resursu uzskaiti procesu vadības sistēmas pilnveidei, lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, kā arī atzīmēti ieguvumi pilnveidojot procesu vadības sistēmu.
Atslēgas vārdi Procesi, biznesa procesi, biznesa procesu vadība, biznesa procesu reinženierings
Atslēgas vārdi angļu valodā Process, business process, business process management, business process reengineering
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 13:22:08