Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "SIA „REVIDENTU FIRMA NM” darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance development project for "REVIDENTU FIRMA NM" Ltd."
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Diplomprojekta temats ir „SIA „Revidentu firmas NM” darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta mērķis ir uzņēmuma SIA „Revidentu firmas NM” analīze , problēmu definēšana un priekšlikumu izstrāde šo problēmu novēršanai. Uzstādītais mērķis nosaka darba struktūru, kurš sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā veikta pētāmā uzņēmuma analīze izmantojot mācību grāmatas , Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus , statistikas datus , uzņēmuma gada pārskatu un bilanci , kā arī interneta resursus un cita rakstura nepieciešamo informāciju. Uzņēmuma pētījums ir veikts , izmantojot dažādas metodes , piemēram , pozicionējot uzņēmumu tirgū un atklājot tā stiprās un vājās puses , pētot ieņemto tirgus daļu , pieprasījumu pēc piedāvātajiem pakalpojumiem un meklējot stratēģiju uzņēmuma darbības uzlabošanai. Šiem nolūkiem ir izmantots General Electric modelis , Portera piecu spēku modelis un Bostonas konsultantu grupas matrica. Pētījuma gaitā ir izklāstīts viedoklis par analizējamo uzņēmumu un ir izvirzīta problēma. Otrā daļa ir balstīta uz pirmajā daļā veiktajiem pētījumiem un izvirzīto problēmu. Izmantojot matemātiskās metodes , otrajā daļā ir apskatīti trīs priekšlikumi uzņēmuma izvirzītās problēmas risināšanai. Pamatojoties uz šīs daļas ekonomiskajiem aprēķiniem , projekta aprēķinu daļas nobeigumā ir sniegti apkopojumi. Trešajā daļā ar datorprogrammas palīdzību ir risināti tehnoloģiska rakstura uzdevumi pētāmā uzņēmuma darbības uzlabošanai. Ceturtajā daļā ir apskatītas pētāmā uzņēmuma darba un dabas aizsardzības situācija un tās uzlabošanas iespējas. Piektajā daļā ir parādītas shēmas , attēli un diagramma. Diplomprojekts sastav no 94 lappusēm , kurās ir iekļauti: anotācija divās valodās , satura rādītājs , ievads , piecas pētījuma daļas , secinājumi un priekšlikumi , kā arī bibliogrāfiskais saraksts. Diplomprojektā ir trīsdesmīt piecas tabulas un trīsdesmit viens attēls.
Atslēgas vārdi "SIA „REVIDENTU FIRMA NM” darbības pilnveidošanas projekts"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Performance development project for "REVIDENTU FIRMA NM" Ltd."
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 03:09:33