Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Celtniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance enhancement project for a construction company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "Celtniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts". Darbā tiek veikts konkrēta uzņēmuma SIA "X" darbības novērtējums, izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projekts ir izstrādāts latviešu valodā autores bakalaura studiju ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē. Darba mērķis ir atspoguļot un novērtēt uzņēmējdarbību Latvijas tautsaimniecības ekonomiskās lejupslīdes laikā, kā arī izvērtēt tās nākotnes attīstības iespējas. Uzņēmuma analīze tiek veikta par 2008. un 2009.gadu. Diplomprojekts sastāv no vairākām daļām. Analītiskajā daļā ir veikts uzņēmējdarbības vides Latvijā novērtējums, aprakstīts analizējamais uzņēmums un tā sniegtie pakalpojumi, kā arī izstrādāta SVID matrica. Šajā daļā ir veikts uzņēmuma finanšu rādītāju aprēķins un sniegts tā vērtējums. Analītiskajā daļā iegūtie rezultāti rāda, ka uzņēmuma galvenās problemātiskās jomas ir augstais konkurences un zemais mārketinga aktivitāšu līmenis, plānošanas un lietvedības sistēmu nepilnības, kā arī lielo kredītsaistību un šaubīgo debitoru īpatsvars bilancē. Projekta aprēķina daļā tiek apskatītas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas produkta konkurētspējas, ražošanas procesa plānošanas un lietvedības sistēmas jomās. Konkurentu analīzes ietvaros ir noteikti galvenie konkurenti un elementi, kuriem jāvelta uzmanība reklāma, Interneta mājas lapas kvalitāte, servisa līmenis. Plānošanas sistēmas pilnveidošanai tiek apskatīta tīklveida modelēšanas izmantošana un veikta ražošanas procesa optimizācija, kas uzskatāmi parāda modeļa lietderību. Darba ietvaros ir izstrādāts plāns ar vairākām alternatīvām lietvedības sistēmas uzlabošanai, kas paredz ieviest dokumentu numurēšanu un reģistrēšanu datu bāzē. Darba tehnoloģiskajā daļā tiek veikts būvdarbu apjoma dinamikas novērtējums un noteikts precīzākais izmantojamais prognozēšanas modelis nākamajiem periodiem. Izmantota prognozes modeļa noteikšana pēc trendu un autoregresijas modeļiem. Darba aizsardzības daļā ir veikts uzņēmuma biroja telpu darba vides risku novērtējums, kā arī izstrādāts plāns trūkumu novēršanai. Plāna ietvaros ir aprēķinātas aptuvenās izmaksas un noteikti termiņi, kā arī atbildīgais par tā izpildi. Diplomprojekta izstrādē izmantoti 35 informācijas avoti. Darbs satur 66 lapas, 34 attēlus, 21 tabulu, 10 formulas, 3 pielikumus un 16 grafiskās daļas elementus.
Atslēgas vārdi celtniecība, būvniecība, tīklveida plānošana, konkurentu analīze, darbības pilnveidošana, lietvedība
Atslēgas vārdi angļu valodā constructing, CPM network method, competitiveness, record-keeping system
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 23:17:13