Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Latvian SME development strategy"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.sc.ing. G.Kozaka
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir mazie un vidējie uzņēmumi. Pētījuma priekšmets - Latvijas MVU attīstība un to ietekmējošie elementi. Maģistra darba mērķis ir rast iespēju attīstīt mazo un vidējo uzņēmējdarbību uz izstrādātas MVU attīstības stratēģijas un modeļa, piedāvāt stratēģijas svarīgākas aktivitātes un apskatīt tās darbību noteiktajā piemērā. Maģistra darbā veidošanas laikā tiks attaisnota vai noraidīta sekojoša hipotēze: ja MVU savstarpēji saistīt dažus elementus (inovatīvo darbību, vadīšanas sistēmu un finansējumu kopā ar atbalsta programmām) un apvienot tos ar uzņēmējdarbības procesiem, tad tie būtiski ietekmēs uzņēmuma konkurētspēju un attīstību. Maģistra darbā tiek piedāvātas 3 novitātes: 1. Tika izstrādāta MVU attīstības modelis, kurā tika apkopoti galvenie attīstības elementi, kuri bija virzīti uz uzņēmumu konkurētspēju paaugstināšanu un to attīstību; 2. Balstoties uz MVU attīstības modeli, tika izstrādāta MVU attīstības stratēģija, kā arī tās galvenās aktivitātes; 3. Vienam no stratēģijas elementam, efektīvai vadīšanas sistēmai, bija izstrādāts Valsts un pašvaldību un MVU pārvaldības sadarbības mehānisms, kurš virzīts uz to, lai būtu dialogs starp minētām vienībām. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē tika prezentētas autora novērošanas pēc šā temata un izstrādātais MVU attīstības modelis. Darba apjoma ierobežotības dēļ, tajā netika apskatīti mazie un vidējie uzņēmumi katrā nozarē atsevišķi, tikai kopumā. Vēl nebija iespējams rūpīgi izanalizēt visas MVU attīstības problēmas. Darbā tika izstrādāts MVU attīstības modelis, kā arī piedāvāta stratēģija, kur galvenais sasniegšanas mērķis bija MVU konkurētspējas paaugstināšana, tomēr darbā par konkurētspēju bija iedots tikai kopējais priekšstats, bet galvenais akcents tika dots elementiem, kuri ietekmē to. Darba ierobežotības dēļ arī netika apskatītas visas stratēģijas elementu aktivitātes, tikai svarīgākās. To pašu var pateikt par saistītām ar MVU problēmām tika aplūkotas vissvarīgākās. Maģistra darbā ir 3 daļās: analītiskā, teorētiskā un zinātniski praktiskā. Analītiskajā daļā tiek izpētīta uzņēmējdarbības vide, jēdzieni un būtība, apskatīta uzņēmumu klasifikācija un izanalizētas komercdarbības tiesiskās formas. Šajā daļā tiek izpētīts LR Centrālās statistikas pārvaldes apsekojums Uzņēmējdarbības veiksmes faktori ar nolūku uzzināt, kādi faktori ietekmē cilvēku nodarboties ar uzņēmējdarbību, un atklāt problēmas, ar kurām saskaras uzņēmēji. Daļā dots priekšstats par maziem un vidējiem uzņēmumiem, izpētīta loma, kuru tie spēlē valsts ekonomikā un tautsaimniecībā, kā arī tiek definētas galvenās problēmas, kuras ir nepieciešams atrisināt, lai MVU sektors varētu veiksmīgi attīstīties. Teorētiskajā daļā tiek izstrādāts MVU attīstības modelis, noteikts galvenais mērķis tas ir konkurētspējas paaugstināšana, kas sekmētu MVU attīstību, tiek definēti galvenie ietekmējoši elementi: efektīvā vadīšanas sistēma, inovatīvā darbība (inovācijas), finanšu un nefinanšu atbalsta programmas. Balstoties uz modeli, tiek izstrādāta MVU attīstības stratēģija, kurā katram minētam elementam bija noteikti instrumenti, kuri palīdzēs tos pilnveidot. Pēc piedāvātās MVU attīstības stratēģijas, tiek apskatītas ar šiem instrumentiem saistītas aktivitātes, kuras virzītas, lai pilnveidotu modeļa elementus, kas vēlāk palīdzētu sasniegt galveno mērķi, t.i. paaugstināt MVU konkurētspēju un attīstīt šo sektoru. Zinātniski praktiskajā daļā izstrādātā stratēģija tiek apskatīta noteiktajā piemērā SIA Bimil ietvaros. Šim nolūkam tiek izpētīta uzņēmuma darbība, noteikti saistītie ar stratēģiju procesi, apskatītas gadu pārskatu un finanšu analīzes. Turklāt šajā daļā tiek veikta aptaujas analīze par MVU attīstības situāciju Latvijā, kuras rezultāti liecināja par piedāvātās stratēģijas un modeļa pareizību. Maģistra darba apjoms ir 92 lappuses, tajā ir iekļauti 30 attēli, 11 tabulas, 2 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 57 avoti.
Atslēgas vārdi MVU, mazie un vidējie uzņēmumi, stratēģija, attīstības modelis, attīstība, elementi, aktivitātes
Atslēgas vārdi angļu valodā SME, development, strategy, model, business enviroment, activities, elements
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 17:55:48