Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vairumtirdzniecības uzņēmuma pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Wholesale Company Improvement Project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., Inga Eriņa
Recenzents IEVF docente, Dr.oec. Ieva Andersone
Anotācija Puko A. Vairumtirdzniecības uzņēmuma pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / A. Puko, I. Eriľa. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inţenierekonomikas un vadības fakultāte, Uzľēmējdarbības inţenierijas un vadības institūts, Inovācijas un uzľēmējdarbības vadības katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Uzľēmējdarbība un vadīšana”, 2016. – 67 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Projekta apjoms ir 67 lappuses, tajā iekļauti 24 attēli, 23 tabulas un 5 matemātiskās formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti: avoti 25 latviešu valodā, 2 krievu valodā un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojekta mērķis ir, nostiprināt iegūtās zināšanas diplomprakses laikā, izpētīt uzľēmuma SIA „Vitroplasts” darbību un atklāt problēmas, kuras ietekmē un, iespējams, traucē uzľēmuma tālāko attīstību, kā rezultātā izvirzīt priekšlikumus uzľēmuma SIA „Vitroplasts” darbības pilnveidošanai. Diplomprojekta analītiskajā daļā tika raksturota uzľēmuma SIA „Vitroplasts” darbība, izanalizēti uzľēmuma SIA „Vitroplasts” finanšu dati, tika veikta iekšējās un ārējās vides ietekme uz uzľēmuma SIA „Vitroplasts” darbību, izpētīta vairumtirdzniecības un tirgus konkurences būtība, izanalizēta uzľēmuma SIA „Vitroplasts” krājumu un noliktavas darbība, izanalizēta uzľēmuma SIA „Vitroplasts” loģistika. Diplomprojekta aprēķinu daļā: tika izstrādāts konkurentu ietekmes samazināšanas plāns, izveidojot mājas lapu patērētāju informēšanai; tika veikta noliktavas krājumu optimizēšanas plānošana; izstrādāts pārdošanas izmaksu optimizēšanas plāns. Diplomprojekta tehnoloģiskā daļa tika fokusēta uz uzľēmuma SIA „Vitroplasts” mājas lapas izveidošanas iespējām un tās informatīvajam saturam. Darba metodoloģiskajam pamatam izmantotas analītiskās metodes vācot un apstrādājot informāciju, salīdzināšanas metodes, grafiskās metodes, statistiskās metodes, ekspertu metode un praktiskās pētījuma metodes.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmuma pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Wholesale Company Improvement Project
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 13:02:38