Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Efektivitātes paaugstināšana pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improving Efficiency of Services Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Jaunsardzes un informācijas centra, administratīvas nodaļas grāmatvede Mg.oec. Karina Marinska
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “Efektivitātes paaugstināšana pakalpojumu uzņēmumā “X””. Darba autore ir Rīgas Tehniskās Universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakul-tātes, Inovāciju un uzņēmējdarbības katedras, profesionālā bakalaura programmas “Uzņēmēj-darbība un vadība” studente. Diplomprojekta mērķis ir veikt SIA „X” finanšu rādītāju analīzi, samazināt uzņēmuma izmaksas un ieteikt iekšējās vides efektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Projekta pirmajā daļā darba autore izpēta uzņēmumu kopumā, tā darbības virzienus, organizatorisko struktūru, cenu politiku, veic SVID un uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi. Da-ļas nobeigumā konstatē problēmas pēc iepriekš izpētītās un izanalizētās informācijas, kas tiek apskatītas darba otrajā daļā. Otrajā daļā darba autore veic izpēti un sniedz atrisinājumu pirmās daļas nobeigumā uz-skaitītajām problēmām – klientu attiecību pārvaldīšanai, kas iedalās klientu uzņēmumu sadalī-juma un uzņēmuma grāmatvežu darba laika optimizācijā, kā arī trešajai problēmai – uzņēmuma biroja telpu atrašanās vietas neizdevīgumam. Darba trešajā daļā darba autore ierosina izveidot klientu uzņēmumu dokumentu pār-valdīšanas sistēmu, kas būtu palīgs otrās daļas pirmajām divām problēmām. Sistēma tiek izvei-dota ar Microsoft Excel, Microsoft Outlook programmu palīdzību, kā arī tiek pielietota jau esošā “ownCloud” sistēma. Projekta nobeigumā tiek veikti secinājumi par darbā iegūto informāciju un izteikti priekšlikumi darba otrās daļas problēmām, kuru atrisināšana un pilnveidošana paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti. Diplomprojekts sastāv no: 71 lapām, 23 tabulām, 25 attēliem, 8 formulām, 22 izmanto-tās literatūras avotiem un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Efektivitātes paaugstināšana, pakalpojumu uzņēmums, bakalaura darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Increasing the efficienc, service company, bachelors thesis
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 17:03:55