Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Modificēta pieeja finanšu sviras efekta analīzei uzņēmuma finansiālās stabilitātes pārvaldībā"
Nosaukums angļu valodā "Modified Approach to the Analysis of Financial Leverage Effect within Financial Viabilitv Management"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nadežda Koleda
Recenzents Nadežda Semjonova, docente, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir finanšu sviras efekts un tās analīze uzņēmuma finansiālās stabilitātes pārvaldībā. Maģistra darba mērķis ir, izpētot finanšu sviras būtību, novērtēt tā izpildi Latvijas telekomunikāciju uzņēmumos pēc vispāratzītās pieejas un izstrādāt jaunu modificētu pieeju tā analīzei, kas efektīvāk kalpotu uzņēmuma finansiālās stabilitātes pārvaldībā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai maģistra darbā tiek risināti šādi uzdevumi: 1.definēt finanšu sviras efekta būtību un tā nozīmi uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšanā; 2.izpētīt finanšu sviras efekta iesaistītos elementus un ietekmējošos faktorus; 3.izstrādāt jaunu modificētu pieeju finanšu sviras efekta analīzei, kas uzlabotu iegūto rezultātu objektivitāti; 4.veikt finanšu sviras efekta analīzi pēc vispāratzītās un modificētās pieejas divos uzņēmumos, novērtējot to finansiālo stāvokli; Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 96 lapas puses (bez pielikumiem). Darbā ir iekļauti 28 attēli, 10 tabulas, 23 formulas, 7 pielikumi, 44 izmantotie literatūras un citi informācijas avoti. Maģistra darba analītiskā daļā tiek raksturota kopējā Latvijas uzņēmējdarbības vide un uzņēmumu finansiālā situācija pēc autores izvēlētiem finanšu rādītājiem, un salīdzināts to vidējais līmenis ar telekomunikācijas nozari, kā arī uzsvērts šīs nozares aktualitāte un nozīme tautsaimniecībā. Kā galvenos faktorus finansiālās situācijas novērtēšanai autore analizē peļņu un uzņēmumu maksātspēju. Maģistra darba teorētiskā daļā tiek aprakstīta finanšu sviras būtība, apkopojot un analizējot ar to saistītos terminus un koncepcijas analīzes pieejas, kā arī, izvērtējot atsevišķi tajā ietvertos galvenos faktorus – aizņemto kapitālu un peļņu. Autore sniedz nelielu teorētisku ieskatu par uzņēmumu kapitāla struktūras pārvaldības un finansēšanas stratēģijas izvēles nozīmi finanšu sviras efekta sasniegšanai, kā arī uzņēmuma ienākumu un izdevumu ne viennozīmīgu atzīšanu, aprēķinot peļņu. Pētījuma gaitā tiek atklāti un raksturoti koncepcijas un finanšu rādītāju ierobežojumi, kurus ņemot vērā, autore papildina esošo vispāratzīto pieeju finanšu sviras efektam, izstrādājot jaunu matemātisko formulu finanšu sviras efekta līmeņa aprēķināšanai, kura, pēc autores domām, palielina rādītāja ticamību un tā efektīvu izmantošanu uzņēmuma finansiālās stabilitātes pārvaldībā. Maģistra darba zinātniski praktiskā daļā tiek pētīta finanšu sviras efekta izpilde divos autores izvēlētajos uzņēmumos, analizējot tā līmeņa saikni ar kopējo uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā stabilitāti pēc vispāratzītās un modificētās pieejas. Apkopojot iegūtos uzņēmumu analīzes rezultātus, autore sniedz ieteikumus finanšu pārvaldībā. Maģistra darba novitāte un praktiskā vērtība ir autores izstrādātā modificētā pieeja finanšu sviras efekta analīzei, kura pilnīgāk un precīzāk dod iespēju novērtēt attiecīgo finansiālo labumu, kā arī to efektīvi izmantot uzņēmuma finansiālās stabilitātes pārvaldībā.
Atslēgas vārdi finanšu sviras efekts
Atslēgas vārdi angļu valodā financial leverage effect
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 13:12:41