Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pilnveide SIA "Clean Town"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes in the "Clean Town" Ltd"
Autors Kirils Jerohins
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Jerohins K. Procesu pilnveide SIA „Clean Town”: Bakalaura darbs / K.Jerohins, G.Eglīte. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 61 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 5 angļu un 6 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un pilnveidot procesus uzņēmumā SIA ”Clean Town”. Pirmajā darba daļā ir aprakstīti procesu vadības un pilnveides teorijas, procesu analīzes instrumenti, kā arī klienta apmierinātības līmeņa vērtēšanas metodes. Otrajā darba daļā ir izanalizēti uzņēmuma organizatoriskā struktūra, procesu mijiedarbība, produkta un pakalpojuma cēloņus, kas ietekmē darba kvalitāti. Trešajā darba daļā ir piedāvāti procesu pilnveides iespējas, izstrādāti uzkopšanas pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanas procedūras uzņēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: Procesu pieejas ieviešana un uzturēšana uzņēmumā palīdz sistematizēt un rūpīgi plānot procesu veikšanu, noteikt attīstības mērķus un nodrošināt procesu nepārtrauktu pilnveidošanu. Organizācijas vadības lēmumi balstās uz pieņēmumiem, netiek pievērsta uzmanība organizācijas efektivitātei, kas balstās uz analīzes faktiem un procesu neefektivitātes rezultāts ir neapmierināti klienti. Organizācijas darbības uzlabošanai būtu rekomendējams ieviest darba novērtēšanas procedūru. Jāievieš jauna amata vakance uzņēmumā, kas būtu atbildīga par procesu vadību, preventīvajām un korektīvajām darbībām. Vadības personālam ir jābalstās uz faktiem, kurus iespējams iegūt pēc procesu analīzes rezultātiem, savukārt darba rezultāta novērtēšanas procedūra sniegs informāciju, par darba kvalitātes īstenošanu.
Atslēgas vārdi Procesu vadība, 5 kāpēc, sistēmu integrācja, procesu novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Process management, 5 why, system integration, process evaluation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 13:11:28