Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu attīstības stratēģijas izstrādāšana"
Nosaukums angļu valodā "Development strategy for Latvian agricultural enterprises"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Anotācija Lauksaimniecības uzņēmumu attīstības stratēģijas izveides aktualitāte, kā arī Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu vieta valsts tautsaimniecībā, nozares nepietiekama izpēte noteica darba temata izvēli un galvenos pētījuma virzienus. Pētījuma objekts ir zs Strēlnieki, kuras attīstības stratēģijas izveide, kas ir pētījuma priekšmets, tiek noskaidrotas un analizētas šajā darbā. Darba mērķis, balstoties uz teorētiskām atziņām ekonomikā, normatīvo dokumentu un statistisko datu analīzi, ir noteikt un analizēt Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu attīstības esošo stratēģiju, salīdzinot to attīstību ar pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi, izpētīt Eiropas Savienības atbalsta fondu lietderīgumu, analizēt un izstrādāt zs Strēlnieki attīstības stratēģiju. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi darba uzdevumi: analizēt Latvijas lauksaimniecības nozares - kā nozares, kurā darbojas lauksaimniecības uzņēmumi esošo attīstības stratēģiju, izmantojot statistisko materiālu, kā arī Zemkopības ministrijas pētījumus par lauksaimniecības stratēģiju; salīdzināt Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu attīstību ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniecības nozares attīstības rādītājiem; izvērtēt Eiropas Savienības atbalstu noderīgumu lauksaimniekiem; pilnveidot Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu attīstības stratēģijas metodiku, praktiski pielietojot zs Strēlnieki attīstības analīzei; izveidot Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu attīstības modeli, to praktiski izmantojot zs Strēlnieki attīstības analīzei; izstrādāt lauksaimniecības uzņēmuma zs Strēlnieki attīstības stratēģiju. Darba teorētiskais un metodoloģiskais pamats ir speciālā ekonomiskā literatūra, publicētie un zinātniskie darbi un pētījumi lauksaimniecības jomā, Latvijas Republikas likumi, Eiropas Savienības direktīvas, Centrālās Statistikas pārvaldes publicētā statistiskā informācija, Zemkopības ministrijas un Lauku Atbalsta dienesta publicētā un nepublicētā informācija, kā arī pieejamā informācija masu medijos un internetā. Pētījuma ietvaros ir izstrādātas šādas zinātniskās novitātes: 1) pilnveidota lauksaimniecības uzņēmumu attīstības stratēģijas metodika; 2) izveidots lauksaimniecības uzņēmumu attīstības modelis; 3) analizēta un izstrādāta attīstības stratēģija zs Strēlnieki. Pētījumu veido trīs daļas. Darba pirmā daļa ir analītiskā - tiek analizēta lauksaimniecības nozare Latvijā, lauksaimniecības uzņēmumu Eiropas Savienības atbalsts, izmantojot statistisko materiālu. Analītiskā daļa ir pamats turpmākam pētījumam. Otrā darba daļa ir teorētiska - izmantojot analītiskajā daļā veiktās analīzes datus, tiek parādīti novitātes elementi attīstības stratēģijas metodika, attīstības modelis, attīstības stratēģija, tiek izvērtēts pētīšanas objekts. Darba trešajā - zinātniski praktiskajā - daļā tiek sniegti ieteikumi par zinātnisko priekšlikumu un iegūto rezultātu praktisko izmantošanu. Pētījuma veikšanas periods ir no 2007.gada līdz 2009.gada beigām. Atsevišķi jautājumi tika pētīti īsākā vai garākā laika periodā. Temats par Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu attīstības stratēģijas izveidi Latvijā ir ļoti plašs, tādēļ darbā nav iekļauts dažu jautājumu izklāsts, respektīvi, ir noteikti ierobežojumi. Darbā nav veltīta uzmanība valsts finansiālā atbalsta sistēmas analīzei, kas varētu būt atsevišķa pētījuma uzdevums, kā arī nav iekļauts pētījums par zs Strēlnieki attīstību pirms 2006.gada. Darbā tika izmantota statistiskā informācija no dažādiem avotiem - Centrālā Statistikas pārvalde, Zemkopības ministrija, Lauku Atbalsta dienests, masu mēdiji u.c.
Atslēgas vārdi Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Development strategy of Latvian agricultural enterprises
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 08:55:43