Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide "Caverion Latvija" SIA"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Caverion Latvija" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Bergmane K. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Caverion Latvija SIA: Bakalaura darbs/ K.Bergmane, J.Pildavs. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. - 61 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 16 attēli un 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu un 20 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt Caverion Latvija SIA, tā ieviesto kvalitātes vadības sistēmu un izstrādāt priekšlikumus kvalitātes sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā tiek izpētīta kvalitātes vadības sistēma, tiek salīdzināti dažādu autoru viedokļi par ISO 9001 standarta pielietojumu uzņēmumos. Tiek pētīts jaunās versijas izdotais standarts ISO 9001:2015. Tiek pētīti kvalitātes vadības pamatprincipi, kā arī kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas metodes. Otrajā darba daļā tiek izpētīts uzņēmums un uzņēmumā ieviestā kvalitātes sistēma. Ar SVID analīzes palīdzību tiek novērtētas uzņēmuma stiprās puses, vājās puses, draudi un iespējas. Ar iekšējā audita palīdzību tiek novērtēta uzņēmuma darbība un ieviestās kvalitātes vadības sistēma. Trešajā darba daļā tiek apkopota visa informācija un noteiktas nozīmīgākās problēmas, iespējamie risinājumi un priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, un tiek novērtēta kvalitātes sistēmas pilnveide. Nozīmīgākie secinājumi ir tādi, ka veicot iekšējo auditu tika noteiktas kvalitātes vadības sistēmas nepilnības, ka netiek novērstas auditos noteiktās neatbilstības, netiek veikta mēriekārtu verifikācija, netiek dokumentēta piegādātāju novērtēšana un netiek aktīvi veikta klientu apmierinātības novērtēšana. Pētot ārējo auditu tika noteikts, ka objektos netiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi. Priekšlikumi, lai risinātu šīs problēmas ir jāizveido korektīvo darbību izpildes procedūru, jāizveido mēriekārtu verifikācijas protokolu, jāizveido piegādātāju novērtēšanas protokolu un jāievieto TED, jāizveido servisa klientu grafiks un jānosaka termiņus, kuros gada laikā ir jāveic aptauja. Jāpilnveido projekta pieņemšanas procedūra un jāizveido audits ugunsdrošības jomā un tas jāveic regulāri.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma, pilnveide, audits, ISO 9001, visaptverošā kvalitātes vadība.
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management system, improvement, audit, ISO 9001, total quality management.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 11:08:33