Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA "Altonika EMS"
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality Management System in the "Altonika EMS" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija Kucina E. Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde SIA „Altonika EMS”: Maģistra darbs / E.Kucina, L.Salzemniece – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 107 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu, 21 angļu valodā un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi uz 6 lapām. Darba mērķis ir izvērtēt esošo SIA „Altonika EMS” situāciju kvalitātes vadības jomā un veikt nepieciešamās korektīvās un pilnveides darbības, lai tiktu nodrošināta efektīvas uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas izveide. Pirmajā darba daļā tiks apskatīti kvalitātes vadības sistēmas izstrādes teorētiskie aspekti un informācija par pētāmo jomu, izskatītas vairākas kvalitātes metodes esošās situācijas noskaidrošanai un risku vērtēšanas metode. Otrajā darba daļā tiks veikts uzņēmuma raksturojums, tā kvalitātes vadības sistēma un procesu vadība, piemēroti kvalitātes rīki problēmu un to cēloņu definēšanai, kā arī tiks veikta sistēmas izstrādes risku vērtēšana. Trešajā dara daļā tiks veikta analītiskās daļas praktisko sniegumu analīze, izstrādāti priekšlikumi efektīvas kvalitātes vadības sistēmas izstrādei un nepārtrauktai kontrolei un izvērtēta procesa pilnveides efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: •Uzņēmumā šobrīd jau darbojas vairāki kvalitātes vadības sistēmas aspekti, tomēr to kopumu nevar saukt par kvalitātes vadības sistēmu, jo tie neizpilda sistēmas pamatprasības, kā arī tajos ir vairāki trūkumi. •Uzņēmuma būtiskākā problēma kvalitātes vadības jomā ir kvalitātes vadības sistēmas pamatprasību neizpilde, jo uzņēmumā šobrīd ir izstrādāti vairāki procesi, kas nepieciešamas tā pamatdarbības veikšanai un vadīšanai, tomēr tie nav pilnīgi.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma, sistēmas izveide
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management system, system deployment
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 15:04:10