Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sociālā kapitāla vadīšanas projekts kredītiestādē"
Nosaukums angļu valodā "Social capital management project for a credit institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts atbilstoši tēmai Socialā kapitāla vadīšanas projekts kredītiestādē un tā mērķis ir izvirzīt projektrisinājumus BIGBANK AS Latvijas filiāles sociālā kapitāla vērtības paaugstināšanai nolūkā uzlabot uzņēmuma efektivitāti, iekšējās komunikācijas organizēšanu un darbības rādītājus. Darbu veido piecas daļas: analītiskā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba aizsardzības un grafiskā daļa. Diplomprojekta analītiskā daļa sastāv no divām nodaļām, no kurām pirmajā raksturota sociālā kapitāla būtība un tā ietekme uz uzņēmuma darbības efektivitāti, bet otajā veikta BIGBANK darbības un banku nozares attīstības analīze, kā arī definētas organizācijas galvenās problēmas. Projekta aprēķinu daļa sastāv no trim nodaļām. Pirmā no tām ietver trīs apakšnodaļas, un tajā izstrādāts darbinieku apmācību projekts iekasējumu palielināšanai no aizdevumu portfeļa daļas, ko veido kredīti ar maksājuma kavējumiem. Otrajā nodaļā ir trīs apakšnodaļas, un tajā aprakstīts uzņēmuma iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts, izmantojot tādus instrumentus kā darbinieku nodrošināšana ar nepieciešamo informāciju un to motivēšana komunicēt un veidot savstarpēju sadarbību. Trešo nodaļu veido divas apakšnosaļas, un tajā atspoguļots plāns prognozētā kredīta pieteikumu skaita palielināšanai, vienlaikus uzlabojot BIGBANK tēlu sabiedrībā. Tehnoloģiskā daļa ietver divas nodaļas, no kurām pirmajā prognozēts kredīta pieteikumu skaits nākamajiem laika periodiem, izmantojot klasiskās dekompozīcijas metodi programmā MS Excel, bet otrajā veikta nākamo periodu plānoto ieņēmumu un izdevumu diskontētās vērtības novērtēšana. Darba aizsardzības daļu veido trīs nodaļas, un tās ietvaros aprakstīta darba vides risku novērtēšanas metodika, veikta risku novērtēšana klientu apkalpošanas zāles darbiniekiem pēc Somijas piecu baļļu sistēmas, kā arī izveidots pasākumu plāns darba vides risku novēršanai vai mazināšanai, aprēķinot nepieciešamās investīcijas darba aizsardzībā. Grafiskajā daļā attēlotas darba iepriekš minēto nodaļu izstrādes gaitā veidotās shēmas, tabulas un grafiskie attēli. Diplomprojekta apjoms ir 75 lapas, neskaitot pielikumus un grafisko daļu, un tajā iekļauta 21 tabula, 36 attēli un 14 formulas satura izklāsta pārskatāmībai.
Atslēgas vārdi Sociālais kapitāls, kredītiestāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Social capital, credit institution
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 14:21:32