Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums "Salacgrīvas ostas attīstības perspektīvas"
Nosaukums angļu valodā "Development Perspectives of Salacgriva Port"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektors J. Kuškins
Recenzents Zin. asist. A. Vītola
Anotācija Bakalaura darba autors Dāvis Melnalksnis izstrādāja pētījumu, kura temats ir „Salacgrīvas ostas attīstības perspektīvas”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Salacgrīvas ostas darbības attīstīšanai, kas pamatoti uz Salacgrīvas novada un ostas darbības rādītāju analīzes rezultātiem. Darba vadītājs ir Mg. oec., lektors Jānis Kuškins. Mazās ostas šobrīd ieņem stabilu vietu Latvijas ekonomikā un ir izveidojušās par reģionālās ekonomiskās aktivitātes centriem. Salacgrīvas osta, būdama viena no Latvijas mazajām ostām, veicina reģionālo ekonomisko attīstību. Ostā un ar to saistītajos uzņēmumos tiek nodarbināti vairāk nekā 20% no kopējā nodarbināto skaita Salacgrīvas novadā. Pirmajā darba daļā raksturoti ostu attīstības teorētiskie aspekti – izpētīti ostu attīstības modeļi un to nozīme reģionālajā attīstībā. Otrajā daļā padziļināti tiek veikta Salacgrīvas ostas darbības analīze, noteikti attīstību raksturojošie rādītāji. Projekta daļā tiek pētīta Dienvidu mola rekonstrukcijas nepieciešamība, kā arī Salacgrīvas ostas darbības pilnveidošanas iespējas. Darbā tika noskaidrots, ka hidrotehniskās būves ostas teritorijā ir fiziski nolietojušās, it īpaši Dienvidu mols, kurš ir kritiskā tehniskā stāvoklī. Darbā ar matemātiskiem aprēķiniem pierādīts, ka, rekonstruējot Dienvidu molu, ievērojami samazināsies sanešu iekļūšana ostas akvatorijā – padziļināšanas darbi kuģu kanālā būs jāveic reizi 6 gados, nevis reizi 2 vai 3 gados. Rezultātā tiks samazināti arī ostas akvatorijas tīrīšanas un padziļināšanas izdevumi. Pētījums sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 63 lappuses, tajā ir iekļauti 8 attēli, 3 tabulas, 5 formulas un 5 pielikumi. Darbā izmantotas 52 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Osta, reģionālā attīstība, infrastruktūra, Salacgrīva, hidrotehniskās būves.
Atslēgas vārdi angļu valodā Port, regional development, infrastructure, Salacgriva, hydrotechnical structures.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2016 19:02:11