Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Komercbanku klientu riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveide”
Nosaukums angļu valodā “Development of Numerical Risk Evaluation System for Commercial Bank Clients”
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Doc. G. Ciemleja
Recenzents Prakt. doc. K. Gorbunova
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Komercbanku klientu riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveide”. Maģistra darba autore: Ekonomikas profesionālo studiju programmas studente Laura Solovjeva. Maģistra darba zinātniskais vadītājs : Dr.oec., docente Guna Ciemleja. Pētījums vērsts uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska analīzi. Darbs sastāv no trīs daļām. Tēmas aktualitāte pamatota ievada sadaļā, savukārt secinājumu sadaļā apkopoti no darba izrietošie atzinumi. Pirmā daļa atspoguļo līdzekļu legalizācijas teorētiskās nostādnes. Iesākumā veikts ieskats komercbanku vidē sastopamo risku kopumā un noteikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska vieta kopējā sistēmā. Apskatītas jēdziena „noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija” dažādās interpretācijas, novērtēta līdzekļu legalizācijas ietekme uz ekonomiku un raksturoti legalizācijas procesā izmantotie instrumenti. Apzinot legalizēto līdzekļu apjomu pasaulē gadā, rodas secinājums, ka jomā pielietotās prakses efektivitāte ir augsta, un dod iespēju ar noziedzīgu nodarījumu veikšanu gūt apjomīgu, nelegālu peļņu, kuras izcelsme vēlāk ir sarežģīti pierādāma. Darba otrajā daļā veikta līdzekļu legalizācijas novēršanas procesu analīze aptverot situāciju pasaulē, Eiropas Savienībā un Latvijā. Analizēts un salīdzināts tiesiskais regulējums, aptverot gan saistošos normatīvos aktus, gan legalizācijas novēršanas procesā iesaistītās atbildīgās institūcijas. Veikta vispāratzītu, pasaulē izmantotu legalizācijas novēršanas metožu un modeļu izpēte, kā arī novērtētas praktiskās pieejas pasaules, Eiropas Savienības un Latvijas mērogā. Lai arī valstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prioritāte ir augsta, tomēr ir vērojams efektivitātes trūkums. Problēma ir komplicēta un universāla pieeja legalizācijas riska novēršanai pasaulē joprojām nav piemeklēta. Trešā daļa veltīta komercbanku klientu riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izstrādei un pārbaudei. Sistēma veidota izmantošanai Latvijas komercbankās, ar mērķi mazināt risku tām negribot tikt iesaistītām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. No dažādiem aspektiem vērtēti riska faktori, aprēķinu rezultātā sniedz skaitlisku vērtējumu konkrētam klientam piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskam. Maģistra darbs sastāv no 100 lappusēm, ietverot 25 tabulas, 20 attēlus un 5 formulas. Papildus darbam pievienoti 3 pielikumi. Bibliogrāfiskais saraksts satur 77 izmantotus literatūras avotus.
Atslēgas vārdi komercbanku riski, riska skaitliskais novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial bank risks, numerical risk evaluation, anti money laundering
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 23:28:45