Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga komunikāciju modeļa izmantošana pakalpojumu uzņēmumu attīstībā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Use of marketing communications model for service companies development in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Maģistra darba analītiskajā daļā tiek veikts neliels ieskats par pakalpojumu nozares attīstību Latvijā, kurā autore pievērš uzmanību makroekonomisko izmaiņu ietekmei uz pakalpojumu nozari. Tiek veikta arī uzņēmējdarbībā esošas situācijas analīze. Tālāk, pakalpojumu mārketinga jēdziens tiek salīdzināts ar tradicionālu mārketinga izpratni. Autore sniedz nelielu ieskatu teorijā par mārketinga komunikācijām. Tiek apskatīts komunikācijas jēdziens, aprakstīts komunikācijas process, kā arī ir aprakstīti un izanalizēti tādi mārketinga komunikāciju veidi kā reklāma, produktu realizācijas veicināšana, sabiedriskās saskares, personiskā apkalpošana, piedalīšanās izstādēs un gadatirgos, tiešais un interaktīvais mārketings. Analītiskās daļas beigās, balstoties uz veikto analīzi, autore, izdara savus secinājumus par integrēto mārketinga komunikāciju nozīmi pakalpojumu nozarē. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek analizēta klasifikācijas būtība, kā arī tiek aprakstīti klasifikācijas veidi. Izanalizējot dažus ārvalstu zinātnieku rakstus, autore apkopo klasifikācijas priekšrocības un trūkumus. Tiek apskatīti trīs dažādu pazīstamo klasifikāciju piemēri. Balstoties uz veikto klasifikāciju analīzi, tiek aprakstīta pirmā darba novitāte mārketinga komunikāciju veidu klasifikācija pēc vairākām pazīmēm. Otrā darba novitāte ir mārketinga komunikāciju ietekmējošo faktoru noteikšana un šo faktoru klasifikācija. Tiek aplūkoti mārketinga komunikāciju ietekmējošie uzņēmuma makro un mikro vides faktori, ka arī situācijas, individuālie, rīcības un psihoemocionālie faktori. Šie faktori tiek klasificēti uz kontrolējamiem un nekontrolējamiem. Teorētiskās daļas trešajā nodaļā autore sniedz nelielu ieskatu par esošajiem modeļu veidiem un to klasifikāciju. Pamatojoties uz veikto modeļu analīzi, autore izstrādā trešo maģistra darba novitāti mārketinga komunikāciju modeli, kas ir izveidots ar mērķi paaugstināt pakalpojumu uzņēmumu konkurētspēju. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā, izmantojot par bāzi konkrētu pakalpojumu uzņēmumu ieguldījumu brokeru sabiedrību, autore parāda, kā praktiski izmantot teorētiskajā daļā izstrādāto mārketinga komunikāciju modeli, kā arī novērtē šī modeļa ekonomisko izdevīgumu. Tiek aprakstīts uzņēmuma darbības veids, tā sniegtie pakalpojumi, kā arī uzņēmumu raksturojošie rādītāji. Tālāk autore veic uzņēmuma ārējas un iekšējas vides analīzi, kā arī uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi. Tiek veikta uzņēmuma mārketinga komunikāciju veidu analīze, kuras rezultātā tiek noteikti trūkumi uzņēmuma mārketinga plānošanā, kā arī autore izdara secinājumus par uzņēmumam nepieciešamiem uzlabojumiem. Autore analizē uzņēmumā esošo mārketinga komunikāciju modeli, konstatē trūkumus tajā un parāda uz minēta uzņēmuma piemēra kā var tikt praktiski izmantota maģistra darba trešā novitāte mārketinga komunikāciju modelis. Tiek sastādīts mārketinga komunikāciju plāns vienam gadam un noteiktas šī plānā iekļauto mārketinga komunikāciju aktivitāšu aptuvenas izmaksas. Balstoties uz uzņēmuma iepriekšējo gadu rādītājiem, autore prognozē uzņēmuma darbības rezultātus 2011. gadam, pēc izstrādāta mārketinga komunikāciju modeļa pielietošanas, un veic modeļa ekonomiskās efektivitātes aprēķinus. Zinātniski praktiskās daļas beigās autore izdara secinājumus par izstrādāta modeļa pielietošanas lietderīgumu.
Atslēgas vārdi mārketinga komunikācijas, pakalpojumu nozare, modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing communication, services, model
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 21:45:42