Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Biznesa modeļa izstrāde jaunam pakalpojumam: „Virtuālā izstāžu zāle” "
Nosaukums angļu valodā "Business Model Development for a New Service: “Virtual Exhibition Hall”"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA I.Suija-Markova
Recenzents MBA,doc.(prakt.) M.Ozoliņš
Anotācija Blunavs J. Biznesa modeļa izstrāde jaunam pakalpojumam Virtuālā izstāžu zāle: Maģistra darbs J.Blunavs, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 120 lpp. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt interneta vides produktu Virtuālā izstāžu zāle, kas novērš laika un telpas diktētos ierobežojumus vizuālās mākslas pieejamībai Latvijā, izstrādāt tā biznesa modeli, ieviešanas plānu, mārketinga stratēģiskās vadlīnijas un novērtēt turpmākās attīstības potenciālu. Situācijas analīzei ir izmantoti autora realizēto aptauju rezultāti, tajā skaitā Latvijas iedzīvotāju aptauja profesionālas pētījumu organizācijas Web panelī, publiski pieejami statistikas dati, strukturētās, daļēji strukturētās un brīvās intervijās iegūtie viedokļi. Darba pirmajā daļā autors veic jaunu produktu izstrādes teorētiķu K.T.Ulriha un S.D.Epingera un menedžmenta ekspertu A.Šenhara un D.Dvira aprakstīto metožu izpēti, aplūko vērtības klientiem aspektus, pakalpojumu dizaina metodoloģiju un pakalpojumu kvalitātes vadības paņēmienus. Darba otrajā daļā autors analizē pētījuma objektu dažādu ieinteresēto pušu vajadzību aspektā esošo situāciju Latvijas mākslas izstāžu dzīvē. Secinot, ka situāciju raksturo vizuālās mākslas nepietiekamā pieejamība daudziem potenciāliem mākslas patērētājiem, autors grupē ieinteresētās puses četros mērķa tirgos. Līdzīgo produktu analīzes rezultātā autors secina, ka iecerētajam produktam nav tiešas konkurences vai aizstājēju. Darba trešajā daļā autors, balstoties uz identificētajām mērķa klientu vajadzībām un uztvertās vērtības pētījumiem, izstrādā jaunā pakalpojuma modeli optimālu biznesa modeli, produkta ieviešanas un finanšu plānu, mārketinga stratēģiskās vadlīnijas. Darba noslēgumā tiek aplūkots jaunā produkta turpmākās attīstības potenciāls kontekstā ar pakalpojumu sniegšanas organizācijas resursiem un tirgus iespējām. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 120 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti: 12 avoti latviešu, 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 20 pielikumi.
Atslēgas vārdi pakalpojumu dizains; jauna pakalpojuma izstrāde; biznesa modelis pakalpojumam;pakalpojuma mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā service design; development of new service; business model for new service, marketing for service
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 17:43:38