Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Baltijas valstu kopēja kravas skeneru datu apmaiņas tīkla izstrāde”
Nosaukums angļu valodā “Development of Joint Data Exchange Network of X-ray Scanners Used by Customs Services of Baltic States”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretārs, Mg.oec.
Anotācija Autors: Krista Valtere Zinātniskais vadītājs: Mg. oec., pr. doc. N. Rudzītis Maģistra darba nosaukums: „Baltijas valstu kopēja kravas skeneru datu apmaiņas tīkla izstrāde”. Darba apjoms: 84 lpp, 27 attēli, 14 tabulas, 69 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 13 apakšnodaļām Maģistra darba objekts: Neintruzīvās muitas kontroles metodes. Maģistra darba priekšmets: Kravas rentgeniekārtu sasaistes vienotā tīklā ietekme uz muitas dienestu darbu. Attīstoties pasaules infrastruktūrai un transporta veidiem, 21. gadsimtā ir paātrinājusies preču plūsma starp valstīm, salīdzinoši ar viduslaikiem, kad tirgotāji transportēja preces ar kuģu palīdzību vai ar zirgu un ratu palīdzību, kas gan pirmajā, gan otrajā gadījumā bija laikietilpīgs process. Ar attīstīto tehnoloģiju un transporta veidu palīdzību, 21. gadsimtā ir iespējams nogādāt preces praktiski jebkurā pasaules malā, kur ir attīstīta infrastruktūra, tas ir autoceļi, lidostas, dzelzceļi un kuģu ostas. Arī transportēšanas laiks ir samazinājies, kas ir jauno transporta veidu attīstības rezultāts, tāpēc ir iespējams apgalvot, ka starptautiskās tirdzniecības apjomi gadsimtu griezumā ir pieauguši. No muitas dienestu viedokļa, starptautiskās tirdzniecības attīstība un apjomu pieaugums, ir papildus darbs protekcionisma politikas īstenošanā. Līdz ar to muitas dienesti vairs neīsteno vienīgi fiskālo politiku, kas paredz nodokļu un nodevu iekasēšanu par preču transportēšanu pāri valsts robežai, bet tai ir arī jānodrošina iedzīvotāju drošība un drošums, veicot kravas un preču muitas kontroles, identificējot iespējamos riskus, kas var būt saistīti kā ar terorisma draudiem, tā arī ar veselības apdraudējumu nekvalitatīvu preču dēļ. Taču pastiprinātas preču un kravas muitas kontroles uz valsts robežām var veidot rindas un kavēt preču plūsmu, kas var radīt negatīvu ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. Maģistra darba izstrādes mērķis ir rast jaunu tehnoloģiskos risinājumu, attiecībā uz transportlīdzekļu un konteineru rentgeniekārtu pārbaudēm, lai palielināt ar rentgeniekārtām aprīkoto muitas kontroles punktu caurlaides spējas un samazināt starptautisko pārvadātāju dīkstāves izmaksas, kas ir saistītas ar dīkstāves laiku muitas kontroles punktos rindu dēļ Maģistra darba uzdevumi: 1) veikt vispārēju starptautiskās tirdzniecības apskatu, identificējot starptautiskās tirdzniecības attīstības ietekmējošos faktorus un izpētīt starptautiskās tirdzniecības un muitas dienestu savstarpējo ietekmi, veicot Latvijas muitas darbības statistiskos rādītāju analīzi; 2) izpētīt un izanalizēt Latvijas muitas pielietojamās neintruzīvo muitas kontroļu tehnoloģijas; 3) veikt ekonomisko un papildus ieguvumu analīzi kā muitas klientiem, tā arī muitas dienestiem, īstenojot Baltijas valstu kravas skeneru sasaisti; 4) Veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kas radušies darba izstrādes procesā. Maģistra darba pētījums atspoguļo Baltijas valstu kravas rentgeniekārtu sasaistes ieguvumus un iespējamo sasaistes pielietojumu Latvijas muitas ikdienas darbā. Maģistra darbā ir piedāvātas vairākas novitātes, kuras īstenojot, tiktu uzlabotas muitas kontroles punktu caurlaides spēja un pārvadātāju dīkstāves laika samazināšanās uz valsts robežas: • vienotas rentgeniekārtu aplikācijas izstrāde; • Baltijas valstu rentgenattēlu datu bāzes izveide ar transportlīdzekļu un konteineru datiem; • attālināta pieeja rentgenattēlu datu bāzei; • centralizēta rentgenattēlu analīze; • informācijas apmaiņa starp Baltijas valstu muitas dienestiem par veiktajām rentgenattēlu kontrolēm. Maģistra darbs ir izstrādāts pamatojoties uz Pasaules muitas organizācijas Drošības un tirdzniecības veicināšanas standartu ietvariem un var būt par pamatu tālākiem pētījumiem muitas kontroles punktu caurlaides spēju palielināšanā un neintruzīvo muitas kontroļu metožu izpētē.
Atslēgas vārdi Kravu skeneru sasaiste, neintruzīvās muitas kontroles, MKP caurlaidspējas palielināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā X-ray equipment interlinking, non-intrusive customs inspections, CCP capacity increasing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2016 12:42:02