Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Lauksaimniecības atbalsta saņemšanas pamatošana nenoteiktības apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Agricultural Support Substantiation under Conditions of Uncertainty"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. I.Voronova
Recenzents Lektors, Mg.oec. V.Šatrevičs
Anotācija Tiešie maksājumi ir ikgadējs atbalsts lauksaimniekiem, un tā mērķis ir nodrošināt ienākumu atbalstu lauksaimniekiem un veicināt vairāk uz tirgu orientētu un ilgtspējīgāku lauksaimniecību. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un identificēt lauksaimniecības tiešā atbalsta piešķiršanas faktorus un sniegt priekšlikumus atbalsta pieteikšanās algoritma vienkāršošanai kā arī sniegt priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem tiešā atbalsta saņemšanas nenoteiktības apstākļu mazināšanai. Maģistra darba objekts ir lauksaimniecības atbalsta saņemšana, un priekšmets ir atbalsts saņemšanas pamatošana nenoteiktības apstākļos. Izvirzītā hipotēze ir atbalsta saņemšanas sistēmas pilnveide palielinātu lauksaimnieka iespēju saņemt tiešā atbalsta maksājumus. Maģistra darba uzdevumi ir: 1. Raksturot Tiešo maksājumu finansējumu un struktūru kā arī raksturot atbalsta saņemšanas nosacījumus un pamatojumu; 2. Raksturot budžeta pārvaldības konstatētās kļūdas Eiropas Savienības dalībvalstīs; 3. Identificēt atbalsta saņemšanas faktorus, klasificēt tos un novērtēt tos ar hierarhiju analīzes metodi; 4. Veikt atbalsta saņemšanas algoritma vienkāršošanu; 5. Sniegt priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem nenoteiktības apstākļu mazināšanai tiešās atbalsta saņemšanas procedūras laikā; 6. Raksturot veicamos pasākumus publiskā iepirkuma organizēšanai; 7. Analizēt izmaksu samazināšanas iespējamās alternatīvas un novērtēt tās ar hierarhiju analīzes metodi; 8. Veikt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Darba pirmajā daļā tiek raksturota Tiešo maksājumu finansējums un struktūra un atbalsta saņemšanas procedūra, kā arī tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumi. Izstrādāta stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze grāmatvedības kā kontroles mehānismam, kā arī veikta hierarhijas analīzes metode, lai noteiktu vājo pušu ietekmi uz šo kontroles mehānismu. Darba otrajā daļā pēc tiešo maksājumu normatīvās bāzes izpētes tika identificēti atbalsta saņemšanas faktori un veikta to klasificēšana pēc riska līmeņa. Ar hierarhiju analīzes metodi novērtēti atbalsta saņemšanas riska faktoru preventīvie pasākumi. Raksturots atbalsta saņemšanas algoritms un sniegti priekšlikumi tā vienkāršošanai. Darba trešajā daļā izstrādāti pasākumi lauksaimniecībā tiešā atbalsta saņemšanai nenoteiktības apstākļos kā arī aprakstīta publiskā iepirkuma procedūra pasākumu realizēšanai un veikts novērtējums publiskā iepirkuma līgumcenas izmaksu samazināšanai ar hierarhiju analīzes metodi. Maģistra darba praktiskā vērtība ir tiešā atbalsta tiešo un netiešo faktoru identificēšana un ranžēšana pēc riska līmeņa, atbalsta saņemšanas faktoru novērtējums ar hierarhiju analīzes metodi, sniegtie ieteikumi atbalsta saņemšanas algoritma vienkāršošanai, izstrādātie pasākumi atbalsta saņemšanas vienkāršošanai nenoteiktības apstākļos – grāmatvedības un Elektroniskās pieteikšanās sistēmas popularizēšana, kā arī publiskā iepirkuma līgumcenas izmaksu samazināšanas iespēju analīze.
Atslēgas vārdi lauksaimniecība atbalsts vienkāršošana pamatošana
Atslēgas vārdi angļu valodā agriculture support simplification substantiation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2016 11:28:00