Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas modeļi"
Nosaukums angļu valodā "Solvency Assessment Models of Latvian Companies"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.math. V.Jansons
Recenzents Dr.sc.adm. J.Kuzmina
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas loģistikas un transporta nozares uzņēmumu maksātspēja, pētījuma priekšmets ir uzņēmumu maksātnespējas novērtēšanas modeļi. Maģistra darba mērķis ir izpētīt pasaulē vispārpieņemtos maksātnespējas prognozēšanas modeļus un noteikt to precizitātes pakāpi attiecībā uz Latvijas loģistikas un transporta nozares uzņēmumu maksātnespējas prognozēšanu, kā arī izstrādāt jaunu maksātnespējas novērtēšanas modeli, kurš būs aktuāls tieši Latvijas loģistikas un transporta nozares uzņēmumiem. Analītiskajā daļā tika izpētīta Latvijas transporta un loģistikas nozare un maksātnespējas būtība. Tika definēts maksātnespējas jēdziens, tās veidi un likumdošanas normas, kuras regulē šo jomu. Tika apkopota statistika par maksātnespējīgajiem uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs un to dinamika. Tika aprakstīta transporta un loģistikas nozare kopumā, kā arī īpatnības, kuras ir raksturīgas Latvijas uzņēmumiem. Tika veikta loģistikas un transporta nozares salīdzinošā analīze starp Baltijas valstīm. Tika apkopoti nozares statistiskie dati, kā arī galvenie darbības rezultāti, kuri ir nozares uzņēmumiem. Tika izvirzītas tēzes par nozares esošo un tālāko attīstību, kā arī noteikti nozares līderi. Lietišķā pētījuma daļā tika pētītas ārzemju maksātnespējas prognozēšanas metodes, aprakstīta to attīstība un klasifikācija. Tika apskatītas mūsdienu populārākās maksātnespējas novērtēšanas metodes, tādas kā multiptikatīvo diskriminantu analīze, loģistiskā regresija, probit regresija, skoringa metodes, neironu tīklu metodes. Tika apskatīti sekojoši bankrota prognozēšanas modeļi: Altmana, Springeita, Taflera-Tišova, Gloubosa-Grammatikos, Lisa, Šorina-Voronovas, Fulmera, Konana-Holdera, Tišova, Altmana-Lavallee. Detalizēti tika aprakstīti maksātnespējas novērtēšanas modeļos izmantojamie rādītāji un maksātnespējas faktori. Tika veikta finanšu rādītāju parādīšanos maksātnespējas prognozēšanas modeļos biežuma analīze. Tika definētas pamatnostādnes, kuras tiek izmantotas maksātnespējas novērtēšanas modeļu precizitātes noteikšanā. Projektu daļā tika raksturoti pētījuma gaitā izmantotie dati par 47 Latvijas transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem, kuri tika atlasīti lai sasniegtu pētījuma mērķi. No minētajiem 47 uzņēmumiem atlasīti 29 maksātspējīgie uzņēmumi un 18 bankrotējušie. Tika pārbaudīta augstākminēto maksātnespējas prognozēšanas modeļu precizitātes pakāpe. Tika piedāvāts jauns maksātnespējas prognozēšanas modelis Latvijas loģistikas un transporta nozares uzņēmumiem, kura precizitātes pakāpe tika pārbaudīta uz atlasītajiem Latvijas transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv to ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 22 tabulas, 25 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu, 6 angļu un 27 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi maksātspēja, maksātnespējas prognozēšanas modeļi, bankrots, multiplikatīvo diskriminantu analīze, loģistika, transports
Atslēgas vārdi angļu valodā solvency, insolvency prediction models, bankruptcy, multiple discriminant analysis, logistics, transport
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2016 22:05:49