Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Telekomunikācijas uzņēmuma vērtības palielināšanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Opportunities of Telecommunications Company Value Enhancement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jānis Mežiels
Recenzents Vitālijs Jurēnoks, profesors, Dr.oec.
Anotācija Mūsdienu sabiedrībā stipri pieaug komunikācijas un datu pārraides pakalpojumu nozīme, savukārt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari pārstāvošiem uzņēmumiem tas nozīmē strauji mainīgus darbības apstākļus un vienlaicīgi aktīvu konkurences saasināšanos. Interneta un mobilo sakaru izplatība paver jaunas iespējas sabiedrības attīstībai un labklājības līmeņa uzlabošanai. Telekomunikācijas uzņēmumu prasme pielagoties mainīgiem apstākļiem ir lielā mērā atkarīga no to spējas piesaistīt finansējumu kapitālieguldījumu veikšanai. Investori, kas iegulda līdzekļus sagaida no uzņēmumiem kapitāla pieaugumu, kas tiek sasniegts caur uzņēmuma vērtības pieaugumu. Tādēļ uzņēmumu vadības spēja palielināt uzņēmumu vērtību lielā mērā ietekmē sabiedrības labklājību. Spējot palielināt uzņēmuma vērtību, vadība iegūst priekšroku pār konkurentiem, paver iespējas jaunu kapitālieguldījumu piesaistei un palielina esošo akcionāru bagātību. Pētījuma objekts ir telekomunikācijas uzņēmums. Pētījuma priekšmets – telekomunikācijas uzņēmuma vērtības palielināšanas iespējas. Darba mērķis ir izstrādāt telekomunikācijas uzņēmuma biznesa vērtības palielināšanas projektu, konkurētspējas veicināšanai. Darba hipotēze – telekomunikācijas uzņēmuma biznesa vērtību var palielināt optimizējot finansēšanas avotu struktūru, fiksēto un mainīgo izmaksu struktūru un samazinot apgrozāmā kapitāla aprites ciklu. Darba mērķa sasniegšanai ir nepieciešams izpildīt sekojošus uzdevumus - izpētīt Latvijas un pasaules telekomunikācijas nozari; veikt Latvijas lielāko telekomunikāciju uzņēmumu darbības analīzi; apkopot teorētisko informāciju par uzņēmuma vērtības jēdzienu, to ietekmējošiem faktoriem un vērtēšanas metodēm; izpētīt Latvijas vērtīgāko uzņēmumu Top 101 metodoloģiju un rezultātus; raksturot uzņēmuma vērtības nozīmi ilgtspējīgas attīstības ietvaros; veikt uzņēmuma finanšu un stratēģijas analīzi; noteikt uzņēmuma pašreizējo vērtību; izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu; balstoties uz izstrādātiem uzņēmuma vērtības palielināšanas projektiem, veikt jaunu uzņēmuma vērtības aprēķinu; sniegt izstrādātā projekta efektivitātes novērtējumu. Analītiskajā daļā tiek aprakstīts telekomunikācijas nozares pašreizējais stāvoklis un attīstības tendences gan pasaules, gan vietējā mērogā. Izmantojot Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju tiek aprakstīti telekomunikācijas tirgus lielākie dalībnieki, to sniegtie pakalpojumi. Lietišķā pētījuma daļā tiek izpētīts uzņēmuma vērtības jēdziens, to ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori. Tiek aprakstītas trīs pastavošas vērtēšanas pieejas – ieņēmumu, tirgus un izmaksu, tām atbilstošās vispārpieņemtās vērtēšanas metodes. Tiek raksturots Latvijas Vērtīgāko uzņēmumu Top 101, izpētīta tā izstrādes metodologija un process. Daļas nobeigumā tiek apskatīts uzņēmuma vērtības koncepts ilgtspējīgas attīstības ietvaros. Projekta daļā tiek veikta pētāmā uzņēmuma finanšu un SVID analīze, noteikta tā pašreizēja vērtība. Izmantojot iegūtās zināšanas par uzņēmuma vērtību ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem faktoriem tiek piedāvāts vērtības palielināšanas projekts. Projekts skar uzņēmuma finansēšanas avotu izpēti, izmaksu struktūras optimizāciju un apgrozāmā kapitāla aprites cikla samazināšanu. Piedāvātā pasākumu kompleksa ietekme tiek noteikta izmantojot vispārpieņemtās vērtēšanas metodes, to rezultātā, uzņēmuma vērtība pieaugtu par 15,1%. Darba rezultātā tika apstiprināta izvirzītā hipotēze. Darba rezultāti ir aktuāli uzņēmuma attīstības stratēģijas veidošanā un konkurētspējas stiprināšanā. Uzņēmuma vadība spēs labvēlīgi ietekmēt tā vērtību, stratēgiskajā līmenī pievēršot uzmanību izmaksu sturktūras kontrolei un debitoru un kreditoru apmaksas dienu optimizācijai. Savukārt akcionāru līmenī jāapskata kapitāla struktūras pilnveidošanas iespējas, nodrošinot ekonomiski izdevīgāko naudas līdzekļu izmantošanu. Uzņēmuma vērtības pieaugums labvelīgi ietekmē visas iesaistītas puses – akcionārus, vadību, darbiniekus, kā arī sabiedrību kopumā.
Atslēgas vārdi telekomunikācijas nozare, uzņēmuma vērtība, vērtības palielināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā telecommunication sector, enterprise value, value enhancement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 17:46:12