Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana medicīnas precēm un ierīcēm”
Nosaukums angļu valodā “Value Added Tax Rate Reduced for Medical Products and Devices”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs G.Kauliņa
Recenzents V.Andrējeva, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana medicīnas precēm un ierīcēm. Tēmas aktualitāte ir pamatojama ar to, ka pētot pasaules ekonomikas tendences, preču aprites tendences medicīnas jomā, tiek konstatēts, ka Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošana nav harmonizēta, tāpēc dalībvalstīm ir daţāda pieredze šajā jomā un daţāda prakse. Darba mērķis ir izpētīt, cik daudz Latvijā tiek ievestas medicīnas preces un ierīces, kā tām tiek piemērota samazinātā PVN likme, analizēt PVN normatīvo bāzi, izskatīt šķēršļus, kas rodas vienveidīgas un viennozīmīgas PVN likmes piemērošanā medicīnas ierīcēm, konstatēt problēmas PVN likumdošanas piemērošanā medicīnas ierīcēm, kurām tiek piemērota PVN samazinātā likme praksē un piedāvāt praktiskus risinājumus problēmu risināšanā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: aprakstīt PVN evolūciju, PVN likumdošanu, aprakstīt PVN likmes, identificēt medicīnas ierīces, raksturot medicīnisko ierīču aprites uzraudzībā iesaistītās institūcijas, izpētīt medicīnisko ierīču importa tirgu Latvijā, izpētīt likumdošanas izpildi nacionālajā un Eiropas līmenī dalībvalstīm un izstrādāt priekšlikumus nodokļu sistēmas pilnveidošanai un nodokļu piemērošanas pilnveidošanai. Darbs sastāv no 3 daļām ar nodaļām un apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīts, kas ir PVN, tā vēsture un raksturojums, PVN likmes. Otrajā daļā autore pēta, kas ir medicīnas preces, ierīces, kuras ir medicīnas ierīču importa uzraugošās iestādes, kāds ir medicīnas ierīču importa tirgus Latvijā. Trešajā daļā autore pēta konkrētus piemērus, kādos gadījumos PVN samazinātā likme tiek piemērota, PVN likuma saskaľotību ar Eiropas direktīvu nosacījumiem, dalībvalstu pieredzi PVN samazinātās likmes piemērošanā medicīnas ierīcēm, kā arī tiek aprakstītas konstatētās problēmas un piedāvāti racionāli risinājumi. Maģistra darba noslēgumā ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darba izstrādes procesā izmantoti Valsts ieľēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli, ES un Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, ES Muitas kodekss, Modernizētais Kopienu Muitas kodekss, speciālā literatūra, publikācijas, interneta resursi un nepublicētie Muitas pārvaldes dati un informācija, apkopota komersantu aptauja, tika intervēti muitas darbinieki un pircēji lielveikalos. Maģistra darba apjoms ir 108 lapas, darbā ir 19 attēli, 7 tabulas, 77 izmantotās literatūras avoti, interneta un citi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi PVN
Atslēgas vārdi angļu valodā VAT
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 12:57:27