Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānisma pilnveidošana Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Improvement the Intellectual Property Protection Mechanism at the Latvian Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents S.Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānisma izpētei un tā pilnveidošanai Latvijas muitā. Konkretizējot maģistra darba pētījuma virzienu, īpaša uzmanība tiks pievērsta ar intelektuālā īpašuma aizsardzību muitā saistītai likumdošanai, kā arī aizsargājamā rūpnieciskā īpašuma atpazīšanas procedūras izpētei un analīzei. Darba mērķis ir identificēt ar intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānismu saistītās problēmas Latvijas muitā un piedāvāt risinājumus to novēršanai. Mērķa sasniegšanai autors izvirza sekojošus uzdevumus: • iepazīties ar intelektuālā īpašuma tiesību pamataspektiem un tiesisko regulējumu; • izpētīt rūpnieciskā īpašuma sadalījumu, preču zīmju un dizainparaugu veidus, aizsardzības metodes un stratēģijas; • iepazīties ar preču zīmju reģistrācijas noteikumiem un nosacījumiem; • izanalizēt preču zīmju reģistrācijas statistikas datus; • apkopot un izanalizēt datus par muitas dienestu kontroles pasākumiem intelektuālā īpašuma jomā; • novērtēt iespējas efektīvi identificēt aizsargājamo intelektuālo īpašumu un atpazīt viltotas preces; • izpētīt ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistīto likumdošanu; • novērtēt aizsargājamā rūpnieciskā īpašuma aizsardzības mehānisma efektivitāti Latvijas muitā un izstrādāt attiecīgus priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā ir aplūkoti tādi jautājumi kā intelektuālā īpašuma jēdziens, veidi un ar intelektuālo īpašumu saistītais tiesiskais regulējums. Tāpat ir izpētīts valsts institūciju kompetenču sadalījums intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Otrajā daļā tiek aplūkots rūpnieciskā īpašuma iedalījums, preču zīmju un dizainparaugu veidu, reģistrācijas iespēju un datubāžu daudzveidīgums. Tiek pētīta preču zīmes reģistrācija kā intelektuālā īpašuma tiesību objekta aizsardzības veids un analizēti preču zīmju reģistrācijas statistikas dati. Trešajā nodaļā tiek pētīti muitas kontroles pasākumi preču zīmju aizsardzībai, kā arī tiek analizēti statistikas dati par muitas dienestu kontroles pasākumiem Eiropas Savienībā un Latvijā. Ir aprakstīti viltojumu veidi, apskatīti daži viltoto preču paraugi un definēti iespējami viltoto preču iegādes iemesli. Tālāk ir pētīta normatīvo aktu attīstība intelektuāla īpašuma aizsardzības jomā un aplūkoti tehniskie līdzekļi, kas varētu būt izmantoti aizsargājamo preču zīmju atpazīšanas efektivitātes palielināšanai. Kopumā maģistra darba pētījuma rezultāti būs lietderīgi, pilnveidojot ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistīto likumdošanu, piedāvājot iespējas attīstīt un papildināt muitas procedūras intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, kā arī paātrināt aizsargājamā intelektuālā īpašuma atpazīšanas mehānismu. Maģistra darba apjoms ir 87 lappuses. Darbā ir iekļautas 9 tabulas un 20 attēli, kā arī 65 izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi dizainparaugs, preču, zīme, muita, viltojums, kontrafakts
Atslēgas vārdi angļu valodā design, trademark, counterfeit, customs
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 12:42:24