Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma attīstības stratēģijas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Company’s Development Strategy"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. G.Ciemleja
Recenzents Mg. oec., lekt. V. Šatrevičs
Anotācija Diplomprojekts tika izstrādāts RTU Tālākizglītības nodaļas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studiju programmas ietvaros. Noslēguma darba tēma ir „Uzņēmuma attīstības stratēģijas projekts”. Darba mērķis ir izpētīt ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības DNB Asset Management darbību valsts fondēto pensiju 2.līmeņa shēmā, veikt uzņēmuma finanšu un konkurētspējas analīzi, noteikt attīstību kavējošos faktorus un piedāvāt iespējamos risinājumus uzņēmuma darbības stratēģijas pilnveidošanai. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 78 lappuses, neieskaitot pielikumus, darbs satur 20 attēlus, 27 tabulas, 5 pielikumus. Darba procesā tika izmantoti 32 literatūras un informācijas avoti. Darbs sastāv no ievada, trim daļām ar nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskais un analītiskais materiāls apkopots pirmajā daļā, otrajā daļā – izstrādāti projekti problēmu risinājumam ar aprēķiniem, un trešajā, tehnoloģiskajā daļā atspoguļotas informācijas tehnoloģijas datu apstrādes procesa iespējas. Pirmajā daļā ir apkopota informācija par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, pensiju sistēmu valstī, analizēta IPAS DNB Asset Management darbība un finanšu rādītāji, ka arī uzņēmuma konkurētspēja un konkurentu analīze, veikts uzņēmuma iekšējās un ārējās vides novērtējums. Otrajā daļā veikta tirgus izpēte un nozares konkurētspējas novērtējums, izstrādāti trīs projekti, veikti ekonomiskās prognozēšanas aprēķini, projekta efektivitātes analīze un apkopoti rezultāti. Šajā daļā informācija atspoguļota ar tabulu un grafiku palīdzību. Trešajā daļā veikta datu apstrāde un darbības apraksts, izmantojot programmas MS Excel funkciju iespējas. Darba nobeigumā tika izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darba rezultātā tika izklāstītas problēmas un tiek piedāvāti to risinājumi, ir izpētīts un aprēķināts kā, attīstot uzņēmuma stratēģiju ar izstrādātajiem projektiem, tiek uzlabota darbinieku un vadības iekšējā komunikācija uzņēmumā, palielināti piesaistīto klientu skaits un aktīvi pārvaldīšanā, un diferencēta uzņēmuma darbība. Diplomprojekta izstrādes procesā tika izmantoti LR likumi un normatīvie akti, ekonomiska satura literatūra, internetā pieejamā informācija, uzņēmuma iekšējie dokumenti un autores veidota un apkopta informācija.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma attīstības stratēģijas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Company’s Development Strategy
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2015 14:14:01