Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Jauniešu profesionālās izglītības un nodarbinātības tendences Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Vocational Education and Employment Trends for Youth in Latvian"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., prakt. doc. L. Kamola
Recenzents Dr. oec., prof. J. Saulītis
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Jauniešu profesionālās izglītības un nodarbinātības problēmas un tendences Latvijā”. Maģistra darba autors: Laila Umbraško Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Mg. educ., prakt. docente Līga Kamola. Maģistra darbā tiek analizēti izglītības teorētiskie aspekti, apskatīta jēdziena „jaunieši” interpretācija, kā arī jauniešu nodarbinātības problēmas, vērā ņemot gan pārmaiņas Latvijas sabiedrībā, gan valsts ekonomisko situāciju, gan reformas izglītībā, gan darba devēju prasības un viņu izpratni par to, cik liela nozīme ir jauniešu iesaistīšanai darba tirgū un viņu konkurētspējai. Autore, pamatojoties uz statistikas datiem, analizē Latvijas izglītības sistēmu, kurā iekļauta vispārizglītojošā un profesionālā izglītība, ko iespējams iegūt Latvijas izglītības iestādēs dažādās formās un, sadarbojoties ar dažādām institūcijām, saņemt no tām finansējumu profesionālās izglītības īstenošanai. Darbā autore, raksturojot Latvijas izglītības sistēmu, uzsver tieši profesionālās izglītības nozīmīgumu un tās attīstības tendences, kuras iespaido izglītības sistēmas reformas un Latvijas demogrāfiskā situācija, kura ir tiešais faktors, pamatojoties uz kuru, tiek noteikts, cik pieejamai jābūt profesionālai izglītībai reģionos un Rīgā un cik liela ir darba devēju ieinteresētība šīs izglītības attīstībā. Jēdzienam „jaunieši” ir dažāda interpretācija, tāpēc darba autore šo jēdzienu apskata no dažādiem aspektiem, jo pēc tā var secināt, kādos ES projektos un programmās jaunieši var iesaistīties, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju vai pārkvalificētos, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū. Maģistra darbā tiek analizētas arī jauniešu nodarbinātības problēmas un to tendences Latvijā. Jauniešiem, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, diemžēl Latvijas valstī ir milzīgas problēmas iekļauties darba tirgū, jo iepriekšējo pieredzi darba devēji vērtē augstāk par kvalitatīvu zināšanu kopumu, ko jaunietis ieguvis dažādās profesionālajās izglītības iestādēs. Pētījuma periods: 2011. – 2015. gadam. Maģistra darba izstrādes gaitā gūtās atziņas sniegtas secinājumu un priekšlikumu daļā. Maģistra darba apjoms ir 111 lpp. (bez pielikumiem). Darbā ievietoti 38 attēli un izveidotas 25 tabulas, pievienoti 10 pielikumi. Maģistra darba izstrādāšanai izmantoti 74 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi PIKC RVT, Jaunieši nodarbinātība, Darba vidē balstītas mācības, Jauniešu garantijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Employment problems, education system of Latvia, Riga State technical school
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2015 09:55:42